But­ton el­ler Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TEAM- CHEF OG - EJER Ron Den­nis ud­tal­te mandag til Sky Sport, at Jen­son But­ton har en to­årig kon­trakt med McLaren. Det er ble­vet ud­lagt, som om McLaren, hvor Fer­nan­do Alonso er sik­ker på et 2016- sæ­de, nu de­fi ni­tivt er luk­ket land for Kevin Magnus­sen.

Men ro på. Den­nis’ ud­ta­lel­ser æn­drer ik­ke no­get som helst. MCLAREN-BOS­SEN ER EN mand med hø­je moral­be­gre­ber, og han un­der­stre­ger oft e, at han al­drig ly­ver. Men han er på den an­den si­de hel­ler ik­ke en ty­pe, der rut­ter med sand­he­den, og det er i den kon­tekst, hans ud­ta­lel­ser skal for­stås. But­ton ind­gik i de­cem­ber sid­ste år gan­ske rig­tigt en to­årig aft ale med McLaren, men jeg ved fra kil­der i tea­met, at den ik­ke ga­ran­te­rer eng­læn­de­ren en plads i 2016- op­stil­lin­gen. Aft alen in­de­hol­der en så­kaldt op­tion for 2016, og det er McLaren-le­del­sen, der har fat i den lange en­de. Den be­stem­mer ene­rå­digt, om But­ton – hvis han igen i 2016 op­fat­tes som den bed­ste løs­ning som Alonsos team­kam­me­rat – får end­nu en sæ­son. Men hvis Ron Den­nis og co. omvendt me­ner, at der skal frisk blod ind i tea­met ( læs Kevin Magnus­sen el­ler Stoff el Van­do­or­ne), kan de uden vi­de­re sen­de But­ton på pen­sion.

Det er der­for Den­nis og­så ud­ta­ler, at ’ vi slet ik­ke er be­gyndt at tæn­ke på kø­rer- si­tu­a­tio­nen’. Der er an­dre og stør­re pro­ble­mer i McLaren- Hon­da lej­ren, end hvem der skal sid­de bag rat­tet i næ­ste sæ­son. PRO­BLE­MER­NE BLEV YDER­LI­GE­RE un­der­stre­get på Sil­ver­sto­ne i we­e­ken­den. Glem det po­int Alonso score­de for 10. plad­sen – det er helt li­ge­gyl­digt og kun­ne li­ge så godt væ­re gå­et til fel­tets su­veræ­ne un­der­dog og no- ho­per, Ma­nor. På hjem­me­ba­nen i Sil­ver­sto­ne blev McLaren kun un­der­gå­et af Ma­nor, og i kva­li­fi ka­tio­nen præ­ste­re­de det el­lers så vel­or­ga­ni­se­re­de team at byt­te rundt på Alonsos og But­tons dæk. Da de to McLa­ren­kø­re­re så stød­te sam­men på før­ste om­gang, var det svært at vi­de, om man skul­le gri­ne el­ler græ­de, men kon­klu­sio­nen er helt ty­de­lig: Det tid­li­ge­re stor­hold McLaren er i dyb, dyb kri­se.

Ed­die Jor­dan, der tid­li­ge­re har haft sit eget For­mel 1- team, ar­bej­der i dag som tv- eks­pert for BBC. Han kri­ti­se­re­de i we­e­ken­den Den­nis’ le­del­se af tea­met, og McLa­ren­bos­sen brød tilbage ved at kal­de Jor­dan en ’ lands­bytos­se’. David Coult­hard, der har kørt fl ere For­mel 1- løb for McLaren end no­gen an­den kø­rer, kom Ed­die Jor­dan til for­svar:

» Man kan kal­de Ed­die man­ge ting, men en tos­se er han be­stemt ik­ke. « ORD­KRI­GEN MEL­LEM JOR­DAN, Den­nis og Coult­hard frem­hæ­ver blot, hvor fru­stre­ren­de si­tu­a­tio­nen i og om­kring McLaren-tea­met er. For­mel 1 er som be­kendt ver- dens hur­tig­ste sport – og­så når det gæl­der kra­vet om resultater. Med den 2015- sæ­son McLaren- Hon­da har præ­ste­ret, nær­mer vi os med 300 km/ t det tids­punkt, hvor der skal ske no­get i det en­gelsk- ja­pan­ske team. Der skal fi ndes syn­de­buk­ke, og jeg hø­rer, at McLaren- le­del­sen er så skuff ede over Hon­das mo­tor, at den pres­ser på at få ek­ster­ne, ik­ke- ja­pan­ske in­ge­ni­ø­rer til at hjæl­pe med ud­vik­lin­gen af den pro­ble­ma­ti­ske hy­brid- V6er.

Men det er ik­ke kun Hon­das eg­ne in­ge­ni­ø­rer, der ri­si­ke­rer at bli­ve desa­vou­e­ret. Jen­son But­ton er og­så et po­ten­ti­elt off er for de sti­gen­de krav om æn­drin­ger i McLaren- or­ga­ni­sa­tio­nen. Og en­de­lig er Ed­die Jor­dan ik­ke den ene­ste, der an­ty­der, at Ron Den­nis må­ske ik­ke er den ret­te til at kø­re McLaren ud af kri­sen. OP TIL DEN­NE sæ­son fo­re­trak McLaren- bos­sen Kevin Magnus­sen frem for Jen­son But­ton, men in­tern splid i be­sty­rel­sen re­sul­te- re­de i, at eng­læn­de­ren fi k gen­valg.

Så og­så der­for skal Ron Den­nis’ ud­ta­lel­ser om Jen­son But­tons frem­tid ik­ke over­for­tol­kes. På den ene si­de fo­re­træk­ker han Magnus­sen – på den an­den si­de er det slet ik­ke sik­kert, at det bli­ver Den­nis, der be­stem­mer, hvem der kø­rer for tea­met i 2016.

Fo­to: Grand Prix Pho­to

På trods af team­chef Ron Den­nis’ ud­ta­lel­ser er Jen­son But­ton ( tv.) ik­ke ga­ran­te­ret en plads hos McLaren i 2016, og det åb­ner en dør for Kevin Magnus­sen ( th.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.