DAN­SEN OM MOR­TEN OL­SENS STOL

Dan­marks næ­ste land­stræ­ner skal iføl­ge DBU op­fyl­de fi re kri­te­ri­er. BT ser på, hvil­ke bej­le­re der le­ver op til kra­ve­ne, og hvem der kan døm­mes ude

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STOLE­LEG Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@sporten.dk

Så er stole­le­gen i gang. Dansk Bold­spil- Uni­on ( DBU) går nu i krig med det, der med lidt pon­dus i ha­len kan kal­des den vig­tig­ste an­sæt­tel­ses­pro­ces i dansk fod­bold i det­te årtu­sin­de. En an­sæt­tel­ses­pro­ces, der in­den nytår skal re­sul­te­re i en ny land­stræ­ner til det dan­ske lands­hold.

Man­den, der skal an­sæt­te Mor­ten Ol­sens afl øser, er DBU- di­rek­tør Claus Bret­tonMey­er. Det er ham, der med lidt hjælp an­dre ste­der i uni­o­nen, skal indstil­le ét em­ne til be­sty­rel­sen. Det gør Bret­tonMey­er med øje på fi re kri­te­ri­er, som den nye land­stræ­ner skal leve op til. Fi­re kri­te­ri­er, han mandag præ­sen­te­re­de i en kort vi­deo: Den nye land­stræ­ner skal ha­ve in­ter­na­tio­nal er­fa­ring Den nye land­stræ­ner skal ha­ve skabt væ­sent­li­ge resultater Den nye land­stræ­ner skal ha­ve en ty de­lig spil­fi - lo­so­fi Den nye land­stræ­ner skal ha­ve kla­re og ty de­li­ge le­de­r­e­gen­ska­ber Det sæt­ter nog­le na­tur­li­ge be­græns­nin­ger. Sagt med en lidt for­s­lidt fra­se skil­les få­re­ne fra buk­ke­ne. For det er ik­ke al­le land­stræ­ne­rem­ner, der kan nik­ke be­kræft en­de ja til al­le fi re krav fra DBUs si­de.

Et væld af kan­di­da­ter har al­le­re­de væ­ret nævnt som po­ten­ti­el­le afl øse­re for Mor­ten Ol­sen. Nog­le me­re re­a­li­sti­ske end an­dre. Bå­de uden­land­ske og dan­ske nav­ne er i spil. Men hvil­ke uden­land­ske træ­ne­re, DBU kan få øje på, er end­nu for tid­ligt at kon­klu­de­re.

An­der­le­des ser det ud for de dan­ske nav­ne og de ud­læn­din­ge, der ar­bej­der in­den for lan­dets græn­ser. BT ta­ger en hur­tig over­fl yv­ning over, hvem der le­ver op til kra­ve­ne og der­for er in­de i var­men – og hvem der slu­kø­ret må ind­se, at cv’et i den­ne om­gang ik­ke er om­fat­ten­de nok til job­bet som dansk land­stræ­ner, når Mor­ten Ol­sen tak­ker af i som­me­ren 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.