Stu­den­ter­hu­en er dansk

BT - - DEBAT -

RE­LI­GION

Kam­ma Ankjærø

Aar­hus C

Et avis­fo­to den 28. ju­ni vi­ste tre af årets nye stu­den­ter. Den ene var en ung mus­lim­sk pi­ge, som bar stu­den­ter­hu­en oven på et hvidt tørklæ­de. Den­ne sam­men­sæt­ning vir­ke­de helt for­kert, og det var di­rek­te fra­stø­de­n­de at se en halv­må­ne på hu­en i ste­det for kor­set.

Hvor­dan kan man i et kri­stent land til­la­de sig at kas­se­re kor­set til for­del for halv­må­nen? Et sym­bol på en re­li­gion, som er så langt fra kri­sten­dom­men? En dansk stu­den­ter­hue er og bli­ver en dansk stu­den­ter­hue, og der­til hø­rer nu en­gang et kors. Hvis no­gen si­ger nej til det, må de und­væ­re hu­en. Ek­sa­mens­be­vi­set har de jo. Det er en hån mod al­le krist­ne og foragt tor alt, hvad kor­set står for.

Hvor er kir­ken, som til en­hver tid skul­le væ­re pa­rat til at for­sva­re kor­set? Gæl­der det ik­ke og­så kor­set på stu­den­ter­hu­en?

IRAK- KOM­MIS­SIO­NEN

Re­gi­na Hil­lerup

Is­høj

Re­ge­rin­gen har lagt et røgslør ud om år­sa­gen til ned­læg­gel­sen af Irak- og Af­g­ha­ni­stan­kom­mis­sio­nen og vil nu depo­ne­re do­ku­men­ter­ne her­fra som hem­me­ligtstemp­le­de i Rigs­ar­ki­vets af­de­ling for for­tro­li­ge do­ku­men­ter. Do­ku­men­ter­ne in­de­hol­der op­lys­nin­ger om en aft ale, som for­sva­ret i 2007 ind­gik med det pri­va­te sik­ker­heds­fi rma Bla­ck­wa­ter, der be­teg­nes som le­je­sol­da­ter.

En le­je­sol­dat er en sol­dat, der mod be­ta­ling gør tje­ne­ste i et an­det lands for­svar el­ler i en pri­vat hær. Ved an­ven­del­se af le­je­sol­da­ter kan man for­sø­ge at om­gå den hu­ma­ni­tæ­re fol­ke­rets reg­ler, her­un­der Genèveog Haag­kon­ven­tio­nen samt trak­ta­ter, og her­ved und­gå sank­tio­ner. Jeg me­ner, vi skal ha­ve af­dæk­ket sand­he­den om for­sva­rets aft ale med Bla­ck­wa­ter og her­med und­gå myte­dan­nel­se.

Fo­to: St­ef­fen Ort­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.