De Kon­ser­va­ti­ve ra­ser

BT - - NYHEDER -

Der er ta­le om et løf­te­brud, når Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har indstil­let til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg, at den så­kald­te re­gu­le­rings­pro­cent for grund­skyl­den skal væ­re 6,6 pro­cent i 2016.

Det me­ner De Kon­ser­va­ti­ve, skri­ver dr. dk.

» Jeg op­fat­ter det som et løf­te­brud over for bor­ger­li­ge væl­ge­re, hvis en Ven­stre- re­ge­ring vil gå med til det. For det be­ty­der, at der nu sid­der nog­le bo­li­ge­je­re der­u­de, der er rysten­de nervø­se for, om de må gå fra hus og hjem, si­ger De Kon­ser­va­ti­ves skat­te­o­rd­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen, der øn­sker, at bo­ligskat­ter­ne hol­des helt i ro.

Indstil­lin­gen fra fi­nans­ud­val­get be­ty­der, at man­ge hu­se­je­re skal til at be­ta­le 6,6 pro­cent me­re i grund­skyld næ­ste år. Fi­nans­ud­val­get har ik­ke ved­ta­get re­gu­le­rings­pro­cen­ten end­nu, men indstil­lin­gen ple­jer at bli­ve fulgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.