Grå­d­kvalt drabs­mand idømt 12 års fængsel

35- åri­ge Hartvar Eg Nor­den­dal blev i går idømt 12 års fængsels for et brutalt knivdrab på sin hu­stru

BT - - NYHEDER - Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk

Grå­d­kvalt og rysten­de til­stod Hartvar Eg Nor­den­dal at ha­ve dræbt sin jæv­nal­dren­de hu­stru den 5. ja­nu­ar i år med over 50 kniv­stik i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg. Hun kæm­pe­de for sit liv til det sid­ste. Til­stå­el­ses­sa­gen måt­te fle­re gan­ge af­bry­des, for­di den 35- åri­ge mand brød hul­ken­de sam­men over bor­det.

Hartvar Eg Nor­den­dal er op­rin­de­ligt fra Færø­er­ne, men flyt­te­de til Dan­mark i 1994 for at gå i skole. Her mød­te han Di­a­na Eg. De var ung­dom­skæ­re­ster i et års tid, ind­til han flyt­te­de til en ny skole. De hav­de ik­ke kon­takt, før Di­a­na Eg op­søg­te ham på Fa­ce­book i for­å­ret i 2014. De blev fo­rel­ske­de, flyt­te­de sam­men og be­slut­te­de at gif­te sig.

Iføl­ge Hartvar Eg Nor­den­dal hav­de de et kon­flikt­fyldt og til ti­der fru­stre­ren­de for­hold. De drak beg­ge me­get al­ko­hol og røg tit hash. Og så hav­de hen­des fa­mi­lie svært ved at ac­cep­te­re ham.

I ef­ter­å­ret sid­ste år an­meld­te Di­a­na Eg sin mand for hu­str­u­vold, men Hartvar Eg Nor­den­dal blev fri­fun­det og kald­te det i ret­ten en ’ falsk an­kla­ge’. I den for­bin­del­se flyt­te­de det ny­ligt gif­te par fra hin­an­den og Hartvar Eg Nor­den­dal vil­le skil­les.

På trods af be­slut­nin­gen om skils­mis­se be­gynd­te par­ret at ses kort ef­ter jul 2014. Alt­så få da­ge før dra­bet fandt sted den 5. ja­nu­ar 2015.

Er du ban­ge nu?

Den skæb­nesvan­gre dag rin­ge­de Hartvar Eg Nor­den­dal til stats­for­valt­nin­gen for at an­nul­le­re skils­mis­sen. De vil­le ger­ne ta­le med Di­a­na Eg for at få hen­de til at be­kræf­te, at hun ik­ke var ble­vet tvun­get el­ler tru­et til at gå tilbage til ham. Det kom me­get bag på ham.

» Er du ban­ge nu?, « hav­de hun spurgt sin mand, ef­ter hun hav­de lagt på. Det var her, det slog klik, for­kla­re­de han i ret­ten.

» Cho­ke­ret, vred, skuf­fet, for­vir­ret – hvad har hun gjort? Har hun sendt us­an­de in­for­ma­tio­ner til stats­for­valt­nin­gen? Jeg hav­de få­et nok. sms’er­ne, den fal­ske an­kla­ge osv. Hvad bli­ver det næ­ste?, « sag­de den 35- åri­ge mand i ret­ten.

Mens tan­ker­ne væl­te­de rundt i ho­ve­d­et på Hartvar Eg Nor­den­dal, gik Di­a­na Eg på toilet­tet.

» I den tid luk­ke­de jeg hund­en ud i køk­ke­net. Der er jeg nok be­gyndt at ta­ge en be­slut­ning. Jeg ta­ger en kniv ude i køk­ke­net fra en knivblok, « for­kla­re­de Hartvar Eg Nor­den­dal.

Det før­ste stik var i ma­vere­gio­nen, hu­sker han, men hu­sker ik­ke ty­de­ligt, hvor de øv­ri­ge stik blev pla­ce­ret. Men han stak hen­de igen. Ad­skil­li­ge gan­ge.

» Hun råb­te og skreg. Hun kæm­pe­de for sit liv. På et tids­punkt løb hun ud i køk­ke­net til hund­en, og hun for­søg­te og­så at få fat i kni­ven, « sag­de han.

Da Di­a­na Eg faldt sam­men i en­tréen af de man­ge stik, gik det op for Hartvar Eg Nor­den­dal, hvad han hav­de gjort, og han rin­ge­de straks til po­li­ti­et og for­tal­te, han hav­de kniv­stuk­ket sin hu­stru og må­ske slå­et hen­de ihjel.

Po­li­ti­et an­kom til et sandt blod­bad. Der var blod i gan­gen, på toilet­tet, i køk­ke­net og i stu­en.

Af ob­duk­tions­rap­por­ten frem­går det, at Di­a­na Eg hav­de mel­lem 53 og 62 stik- og snit­sår. Sær­ligt man­ge stik var pla­ce­ret i ryg­gen, i bryst­kas­sen og ma­vere­gio­nen, men der var og­så stik i hals og nak­ke.

An­kla­ge­ren fik i Ret­ten på Fre­de­riks­berg i går med­hold i sin på­stand om 12 års fængsel.

Hartvar Eg Nor­den­dal øn­ske­de ik­ke at an­ke dom­men.

Pri­vat­fo­to

Di­a­na Eg blev 34 år, in­den hun blev knivdræbt af sin mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.