’ SKAN­DA­LØST’

Blod­tryks­me­di­cin blev 17 gan­ge dy­re­re på ni må­ne­der

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

PRISGALSKAB

’ Skan­da­løst’. Det var 66- åri­ge Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sens før­ste tan­ke, da han op­da­ge­de, at hans blod­tryks­me­di­cin var ste­get med 1.714 pct. på blot ni må­ne­der.

De­bat­ten om me­di­ci­nud­gif­ter har ra­set i de se­ne­ste må­ne­der. Sa­gen har især hand­let om sy­ge­hu­se­nes enor­me ud­gift er til dyr me­di­cin. Men som BT i dag kan for­tæl­le, så ram­mer pris­gal­ska­ben og­så helt al­min­de­li­ge bor­ge­re, som kø­ber de­res re­cept­plig­ti­ge me­di­cin på apo­te­ket.

Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sen har købt blod­tryks­me­di­ci­nen Los­artanka­li­um/ hy­dro­cl­ort­hi­a­zid fra fi rma­et Kr­ka igen­nem fi re år. Han har op­le­vet, at pri­ser­ne er gå­et op og ned, men al­li­ge­vel var det en cho­ke­ren­de op­le­vel­se, da han for ny­lig tog på apo­te­ket for at kø­be sit præ­pa­rat.

1.248,10 kr. stod der på kvit­te­rin­gen. For præ­cis sam­me pak­ke, som han køb­te i sep­tem­ber for 68,80 kr.

» Jeg må in­drøm­me, at jeg blev no­get ry­stet, da jeg kom hjem og kon­trol­le­re­de pri­sen. Den var ste­get med 1714,09 pct. på ni må­ne­der, « for­tæl­ler Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sen.

Frie mar­kedsprin­cip­per

Lei­berg Chri­sten­sen, der 1. ja­nu­ar blev pen­sio­ne­ret som lo­gi­stik­chef, er langt­fra ale­ne om at bli­ve ramt. De se­ne­ste tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut vi­ser, at 130.092 dan­ske­re i 2013 fi k recept på en kom­bi­na­tio­nen af Los­artan og di­u­re­ti­ka, der er den grup­pe, som Lei­berg Chri­sten­sens me­di­cin hø­rer un­der.

For­kla­rin­gen på pris­hop­pet er, at pri­sen på apo­te­ker­me­di­cin fast­sæt­tes via frie mar­kedsprin­cip­per. Helt kon­kret be­ty­der det, at pris­fast­sæt­tel­sen fo­re­går hver fj or­ten­de dag via en bud­run­de i Sund­heds­sty­rel­sen. Når et pa­tent er ud­lø­bet på et præ­pa­rat, og ko­pi­pro­du­cen­ter kan kom­me til fa­det, kap­pes sel­ska­ber­ne i bud­run­der om at væ­re bil­ligst.

Kr­ka, der pro­du­ce­rer Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sens me­di­cin, er en af ko­pi­ster­ne, der har kæm­pet om at væ­re bil­ligst, og sel­ska­bet har i 2014 sid­det tungt på det dan­ske mar­ked. Men i 2015 har de an­dre ko­pi­sel­ska­ber truk­ket sig fra det dan­ske mar­ked, hvor­eft er Kr­ka ufor­styr­ret har kun­net hæ­ve pri­sen, så den lig­ger li­ge un­der den pris, som ori­gi­nal­pro­du­cen­ten til­by­der.

Det for­kla­rer stig­nin­gen på 1.714 pct., men og­så et helt ab­normt po­ten­ti­a­le for fortje­ne­ste.

Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sen me­ner, at det er helt ri­me­ligt, at det sel­skab, der har ud­vik­let et pro­dukt, og­så tje­ner pen­ge på det i be­gyn­del­sen, men for­stå­el­sen hø­rer op i det­te til­fæl­de, hvor der er ta­le om en ko­pi­pro­du­cent, der ud­nyt­ter et kon­kur­ren­ce­hul i mar­ke­det.

Bon­de­fan­ge­ri

» Skal man væ­re rig­tig grov, kan man si­ge, at det er bon­de­fan­ge­ri, « ly­der dom­men fra Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sen.

Han kan glæ­de sig over, at han får me­di­cin­tilskud, som dæk­ker 75 pct. af reg­nin­gen, hvil­ket be­ty­der, at han er ’ slup­pet’ med godt 300 kr. for præ­pa­ra­tet.

» For folk, der kun har de­res fol­ke­pen­sion, kan det væ­re man­ge pen­ge. Men der­u­d­over så er det jo sam­fun­det, der nu skal be­ta­le de 930 kr. i til­skud, og de pen­ge skal jo ta­ges et an­det sted fra, « si­ger Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sen.

Sker kun sjæl­dent

Iføl­ge Per Ni­el­sen er den store pris­stig­ning und­ta­gel­sen, der be­kræft er reg­len om, at det sy­stem, vi har i Dan­mark, der bygger på frie mar­kedsprin­cip­per, gi­ver for­bru­ger­ne store be­spa­rel­ser på me­di­cin.

» Det sker må­ske cir­ka en gang om året på et af de om­kring 7,000 læ­ge­mid­ler, der for­hand­les i Dan­mark. «

Per Ni­el­sen for­kla­rer, at man kan be­de sin læ­ge om at vur­de­re, om man med for­del kan skift e til en bil­li­ge­re blod­tryks­me­di­cin, der ik­ke er ramt af de usæd­van­li­ge le­ve­ran­ce­pro­ble­mer.

Kr­ka Sve­ri­ge AB, Sto­ck­holm op­ly­ser til BT, at pri­ser­ne for al­le virk­som­he­dens læ­ge­mid­del­pro­duk­ter fast­sæt­tes i hen­hold til lo­kal lov­giv­ning og er un­der­lagt den nu­væ­ren­de mar­keds­si­tu­a­tion i Dan­mark.

Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sen kal­der pris­stig­nin­gen på hans blod­tryks­me­di­cin for skan­da­løs. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.