Usæd­van­ligt ek­sem­pel

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

GULD­GRU­BE

Le­ve­ran­dø­ren bag Pe­ter Lei­berg Chri­sten­sens blod­tryks­me­di­cin be­fi nder sig i en ek­stra­or­di­nært lu­kra­tiv si­tu­a­tion.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra ana­ly­se­chef Per Ni­el­sen i Apo­te­ker­for­e­nin­gen, der kal­der det se­ne­ste års pris­stig­ning på 1.714 pct. på blod­tryks­me­di­ci­nen Los­artanka­li­um/ hy­dro­chl­ort­hi­a­zid for et helt usæd­van­ligt ek­sem­pel på mang­len­de kon­kur­ren­ce.

» Man kan ik­ke fo­re­stil­le sig an­det, end at de an­dre ko­pi­pro­du­cen­ter kom­mer tilbage på mar­ke­det, for det er rig­tig lu­kra­tivt at kun­ne sæl­ge tab­let­ten for 12,74 styk­ket. Så snart de an­dre pro­du­cen­ter ven­der tilbage på mar­ke­det, vil pri­sen bli­ve pres­set ned igen, « si­ger Per Ni­el­sen, der un­der­stre­ger, at apo­te­ker­ne ik­ke tje­ner på pris­stig­nin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.