Ja, luk mær­ke­li­ge ud­dan­nel­ser

BT - - DEBAT - LUCAS HULT­GREN

Vi­celands­for­mand, DF- Ung­dom

høj grad af ud­dan­nel­ses­snob­be­ri. Det er et sam­funds­mæs­sigt pro­blem, at un­ges for­æl­dre op­dra­ger de­res børn i den tro, at det ik­ke er fi nt nok at ha­ve et al­min­de­ligt hånd­værk som ar­bej­de. Fle­re i min egen klas­se for­tal­te mig, at de gjor­de det pga. de­res for­æl­dre. Det be­ty­der, at vi kom­mer til at mang­le tøm­re­re og mu­re­re i frem­ti­den, for­di de un­ge fra­væl­ger er­hvervs­sko­ler­ne til for­del for gym­na­si­et og uni­ver­si­te­ter­ne.

VI LI­DER I

ud­dan­nel­ser på Roskil­de Uni­ver­si­tet, som f. eks. er ret mærk­vær­di­ge. Nog­le af dem kan væ­re spæn­den­de nok. Og må­ske kan man oven i kø­bet bru­ge én af dem. Men det ko­ster rig­tig man­ge pen­ge for den dan­ske stat, så vi skal kig­ge på, om der er ud­dan­nel­ser, som er så lidt bru­ge­li­ge i det dan­ske sam­fund, at skat­tey­der­ne ik­ke skal be­ta­le for det. Man har og­så eski­mo­lo­gi og Afri­ka- stu­di­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det kan væ­re spæn­den­de, men det er ba­re stu­di­er, der ik­ke gi­ver no­gen me­ning. Og vi ser det som et led i ud­dan­nel­ses­snob­be­ri­et,

DER ER MAN­GE

at vi har få­et så man­ge ek­stra hu­ma­ni­o­rastu­di­er ba­re for at ud­dan­ne folk. Vi ud­dan­ner man­ge di­rek­te til ar­bejds­løs­heds­kø­en. Det vil si­ge, at skat­tey­der­ne be­ta­ler for ud­dan­nel­ser, der bedst kan be­teg­nes som en hob­by, og at folk kom­mer di­rek­te ud i ar­bejds­løs­hed.

nog­le fag­folk til at hjæl­pe med at la­ve en re­vi­sion af de uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser, vi ud­by­der i Dan­mark, og se på, om vi kan luk­ke nog­le af dem. Al­ter­na­tivt kan folk selv be­ta­le de­res SU, hvis der er stor nok in­ter­es­se for fa­get.

MAN SKAL HA­VE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.