Nej, al ud­dan­nel­se er godt

BT - - DEBAT - EVA FLYV­HOLM

Forsk­nings­ord­fø­rer ( EL)

er rig­tig fi nt, at folk ger­ne vil ta­ge en ud­dan­nel­se. Man skal hu­ske på, at den­ne her stig­ning ik­ke kun skyl­des uni­ver­si­tets­gra­der, men og­så pæ­da­go­ger og sy­geple­jer­sker, for­di de nu og­så tæl­ler med som vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. Jeg sy­nes ge­ne­relt, at folk skal ha­ve lov til at ta­ge den ud­dan­nel­se, de ger­ne vil. Men der er in­gen tvivl om, at jeg og­så ger­ne så, at vo­res er­hverv­s­ud­dan­nel­ser blev pri­o­ri­te­ret hø­je­re, at der blev in­ve­ste­ret me­re i dem, li­ge­som

JEG SY­NES, DET

man bur­de bli­ve sik­ret en læ­re­plads­ga­ran­ti.

for­skel­li­ge hu­ma­ni­sti­ske ud­dan­nel­ser, hvor man bli­ver i stand til at va­re­ta­ge en lang ræk­ke funk­tio­ner så­som gym­na­si­e­læ­re­re, rå­d­gi­ve­re og kon­su­len­ter. Der er mas­ser af mu­lig­he­der. Jeg sy­nes ik­ke, det er et pro­blem, at man­ge ger­ne vil ta­ge en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se. Men det for­plig­ter jo, for der skal væ­re den rig­ti­ge nor­me­ring, så man sik­rer den ret­te kva­li­tet i de ud­dan­nel­ser, folk ta­ger, så folk bli­ver rig­tig dyg­ti­ge og kan bi­dra­ge til sam-

DER FIN­DES MAN­GE

fun­det bag­eft er. Som sam­fund har vi en in­ter­es­se i at ud­dan­ne bredt. Afri­kastu­di­er hand­ler for ek­sem­pel om, at man kan la­ve en po­si­tiv for­skel ude i ver­den.

mu­lig­hed for at få den ud­dan­nel­se, som de ger­ne vil, og folk er selv i stand til at vur­de­re, hvil­ken ud­dan­nel­se det gi­ver me­ning at ta­ge. Men vi skal som sam­fund stille ram­mer­ne op for, at vi kan få en dyg­tig og ve­lud­dan­net ar­bejds­styr­ke, og det kræ­ver selv­føl­ge­lig, at vi in­ve­ste­rer i bå­de uni­ver­si­tets- og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne.

FOLK SKAL HA­VE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.