FLOT START, LØK­KE – MEN HVAD NU? ’’

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen har si­den val­get - snart sagt i hver an­den sæt­ning – be­to­net, at man er en min­dre­tals­re­ge­ring og op­t­rå­dt med en yd­myg­hed, som man­ge væl­ge­re el­lers ik­ke sy­nes, at de for­bin­der med ham eft er i et par år at ha­ve få­et præ­sen­te­ret en uen­de­lig ræk­ke pin­li­ge bi­lags­sa­ger og ef­ter­føl­gen­de liv­stræt­te tv- in­ter­view. Sti­len blev åben­bart lagt om al­le­re­de un­der valg­kam­pen og især eft er væl­ger­nes næ­sesty­ver til Løk­ke og hans par­ti. HAN HAR SÅ­LE­DES un­der­vejs i re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne tå­l­mo­digt få­et ud­stil­let for al­le, at al­le de øv­ri­ge par­ti­er i blå blok en­ten ik­ke øn­sker el­ler mag­ter at på­ta­ge sig et re­ge­rings­ansvar. Det bli­ver spæn­den­de at se, om er­fa­rin­gen med Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der si­ger pas til mag­ten, gør ind­tryk på de blå væl­ger­ne, som ved val­get vend­te Ven­stre ryg­gen og i ste­det i stort tal stem­te på Tul­le fra Thy­re­god. Hans man­ge kva­li­te­ter til trods, så bun­der DF- frem­gan­gen til dels i, at man­ge tid­li­ge­re V- væl­ge­re har det svært med Løk­kes tro­vær­dig­hed.

FOR VEN­STRE BLI­VER

me­nings­må- lin­ger­ne i au­gust uhy­re in­ter­es­san­te. Vil der nu vi­se sig en ’ po­si­tiv’ stats­mi­ni­ster­eff ekt eft er et valg med en klar ’ Løk­ke- de­fekt’? V- RE­GE­RIN­GEN HAR OVERRASKET po­si­tivt med en hur­tig aft ale om kom­mu­ner­nes øko­no­mi og et over­rum­p­len­de bo­lig- job- for­lig med bl. a. Al­ter­na­ti­vet og SF. Man har få­et valgt Pia Kjær­s­gaard til ny for­mand for Fol­ke­tin­get trods en del pa­la­ver med Li­be­ral Al­li­an­ce.

I Ven­stre er der sket en magt­de­ling, der til­sy­ne­la­den­de til­freds­stil­ler al­le in­ter­es­ser: Kri­sti­an Jen­sen, Jyl­land – nord og syd for Kon­ge­å­en, Sø­ren Ga­de, de halv­gam­le og de un­ge, kvin­der osv. Pri­sen er dog, at man ra­den rundt ac­cep­te­rer, at che­fen har det sid­ste ord, og al­le der­for nu ret­ter ind i den gan­ske svært ma­nøv­re­ba­re si­tu­a­tion, hvor man er en re­ge­ring med kun 34 man­da­ter bag sig. FOR DE VEN­STRE­FOLK, der er ble­vet valgt, er det en be­ha­ge­lig til­ba­ge­ven­den til det, der for al­le an­dre end DF gi­ver mest me­ning med po­li­tik, nem­lig at få di­rek­te magt. Det kan man for ek­sem­pel se med ned­læg­gel­sen af Irak- og Af­g­ha­ni­stan­kom­mis­sio­nen, der nu er afl ivet i bog­sta­ve­lig­ste for­stand med ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pinds pen­ne­strøg, til stor for­try­del­se for rød blok og man­ge jour­na­li­ster. Det var al­drig en fol­kesag at op­ret­te kom­mis­sio­nen, og det er det hel­ler ik­ke at ned­læg­ge den. Støj­en, der føl­ger med, vi­ser dog væl­ger­ne at det ik­ke er helt li­ge­gyl­digt, hvad det er for en re­ge­ring, der sid­der. Og det er må­ske hel­ler ik­ke så galt for en re­ge­ring, der ger­ne vil vi­se en for­skel. THOR­NING- RE­GE­RIN­GEN FIK TÆSK for man­ge fod­fejl og de man­ge uprø­ve­de mi­ni­stre og stu­den­ter, der sad med på re­ge­rings­bæn­ke­ne. Den­ne re­ge­rings mi­ni­stre er omvendt gar­ve­de folk, som kun i få til­fæl­de har dum­met sig. Det skul­le da li­ge væ­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, der stil­le­de op i De­ad­li­ne på DR2 hos Martin Kras­nik med et syns­punkt om, at asylan­sø­ge­re væl­ger Dan­mark som desti­na­tion på grund af de hø­je ydel­ser, selv om sag­kund­ska­ben er kom­met til den stik mod­sat­te konklusion. Jysk kæk­hed kan ik­ke kom­pen­se­re for god for­be­re­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.