Dan­sker­ne har al­drig be­talt så me­get i bø­der som nu. Hvad sy­nes du om det?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.24 SÅ KØR DOG OR­DENT­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.25 BØ­DE­R­NE ER EN SKAT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.27 GULD­GRU­BE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.40 KO­STER RES­SOUR­CER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.19

Fint,

så kan folk læ­re at over­hol­de reg­ler­ne

Føj,

bø­de­reg­nen har ta­get over­hånd

4.721 stem­mer på bt. dk

DET ER IK­KE SÅ SVÆRT

Hen­rik Syl­vest Ni­el­sen

Det er rig­tig læn­ge si­den, jeg selv har få­et en bø­de. 25 år si­den. Så det er ik­ke så svært at slip­pe for dem. Kun hvis man er li­geg­lad, får man en bø­de.

Lejla Wolf Ben­netzen

Ja­men alt­så, folk kan da ba­re kø­re or­dent­ligt. Så bliv en­de­lig ba­re ved med ha­stig­heds­kon­trol­ler­ne.

Mi­cha­el Bo Mun­ck

Der er ta­le om en skat. Det ska­ber ik­ke fl ere po­li­ti­folk på ga­den, som vil­le hjæl­pe og ska­be me­re respekt.

Ken­neth Jakob­sen

Po­li­ti­ker­ne har fun­det ud af, at bø­der er en guld­gru­be i for­hold til at opkla­re rig­tig kri­mi­na­li­tet, som der ik­ke er no­gen pen­ge i.

Hen­ning Thyr­ring

Hå­ber nog­le af al­le I til­hæn­ge­re af dis­se fart­kon­trol­ler hu­sker på, at den dag, der er ind­brud i je­res hus, el­ler je­res bil bli­ver stjå­let, og I rin­ger og an­mel­der til po­li­ti­et, så vil I få den besked, at ’ det har vi ik­ke res­sour­cer til at ta­ge os af’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.