ISKOLD SKUL­DE LEIF HAR 25 ÅRS JU

Hjem- Is har på grund af trus­ler indstil­let nog­le ru­ter i be­la­ste­de bo­lig­om­rå­der Hjem- Is- klok­ken rin­ger sta­dig i Volls­mo­se

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk la­ly@ bt. dk Jens Nørgaard Lar­sen Fo­to

UT­RYG­HED

Laurits Bak Lyck Nor­malt brin­ger Hjem- Is­bi­len og dens ka­rak­te­ri­sti­ske klok­ke glæ­de på sin vej rundt på ga­der og stræ­der. Men en­kel­te ste­der får den blå is­bil en li­ge så kølig vel­komst som ise­ne bagi.

I København har Hjem- Is indstil­let nog­le få ru­ter i Ting­b­jerg, for­di chauf­fø­rer­ne op­le­ve­de en tru­en­de ad­færd. I 2009 sus­pen­de­re­de Ar­ri­va og­så bus­kør­sel i om­rå­det om af­te­nen og nat­ten, for­di un­ge bal­la­de­ma­ge­re be­skød bus­ser­ne med sten og æg.

Frank Sø­ren­sen, der har an­sva­ret for Hjem- Is i Aar­hus, for­tæl­ler til Me­troxpress, at Hjem- Is for fi­re- fem år si­den helt stop­pe­de med at kø­re i Gel­lerup­par­ken.

» En af vo­res sæl­ge­re fik trau­mer ef­ter at væ­re ble­vet over­fal­det der­u­de. Der­u­d­over var der pro­ble­mer med, at der kun­ne kom­me en hel flok og rø­ve bi­ler­ne. Det er ik­ke me­re end et par må­ne­der si­den, at vi fik stjå­let is, da vi kom lidt for tæt på Gel­lerup, « si­ger han.

Stop­pe­de i Gel­lerup­par­ken

Frank Wal­ler, Hjem- Is’ di­rek­tør, si­ger dog til BT, at chi­ka­nen er me­get be­græn­set.

» Det er kor­rekt, at vi stop­pe­de en ru­te i Gel­lerup­par­ken for nog­le år si­den, for­di vi op­le­ve­de chi­ka­ne. Vo­res sæl­ge­res ve og vel går for­ud for alt an­det. Men nu har jeg væ­ret di­rek­tør for Hjem- Is i halvan­det år, og i den pe­ri­o­de har vi ik­ke op­le­vet trus­ler mod vo­res chauf­fø­rer, « si­ger Frank Wal­ler.

» Vi har 125 bi­ler og kø­rer 30.000 tu­re om året, og der op­le­ver vi må­ske no­get ube­ha­ge­ligt på en- to ru­ter om året - så at gø­re det til et ge­ne­relt pro­blem er nok li­ge i over­kan­ten, « si­ger han.

Leif Ben­ny Kri­sten­sen, le­der af lo­kal­po­li­ti­et i Aar­hus, gen­ken­der hel­ler ik­ke et bil­le­de af uro i Aar­hus- ghet­to­en.

» Vi får mar­kant fær­re kri­mi­na­li­tetsan­mel­del­ser i Gel­lerup end tid­li­ge­re, « si­ger han.

» Vo­res stør­ste ud­for­dring li­ge nu er i Bis­pe­ha­ven, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren med hen­vis­ning til Aar­hus- for­sta­den, hvor Dansk Su­per­mar­ked for ny­lig luk­ke­de en Net­to- bu­tik på grund af ty­ve­ri og hær­værk.

Be­skudt med hagl

I Oden­se op­le­ver Hjem- Is og­så pro­ble­mer, og ru­ten i Volls­mo­se sprin­ges over i pe­ri­o­der med bal­la­de. I be­gyn­del­sen af ju­ni blev Fyns Po­li­ti des­u­den an­gre­bet med sten og mo­lo­tovco­ck­tails i Oden­se- by­de­len, men chi­ka­nen ram­mer og­så an­dre fag­grup­per.

So­ci­al- og sund­heds­hjæl­per Sus­an Jør­gen­sen blev i vin­ter be­skudt af nog­le un­ge dren­ge, da hun pas­se­de sit ar­bej­de.

» Jeg når kun li­ge at mær­ke hag­let fly­ve for­bi mit øre, før det ram­mer en ru­de, der går i styk­ker. Jeg har in­gen anel­se om, hvor­for de gjor­de det. Jeg fo­re­stil­ler mig, de vil­le ha­ve mo­ret sig kon­ge­ligt, hvis jeg var ble­vet ramt. Man gør sig nog­le over­vej­el­ser, når så­dan no­get sker. Det er jo ik­ke helt ufar­ligt at få et hagl i øjet for ek­sem­pel, « si­ger Sus­an Jør­gen­sen til BT.

For­holds­reg­ler

Ge­ne­relt fø­ler Sus­an Jør­gen­sen og hen­des kol­le­ger sig sik­re i Volls­mo­se, si­ger hun - så læn­ge de ta­ger vis­se for­holds­reg­ler.

Sosu’er­ne går ek­sem­pel­vis i tøj, der dæk­ker ar­me og ben, og så går de ik­ke med jak­ker, hvor der er store kom­mu­ne­log­o­er på.

» Er der uro, kø­rer vi ik­ke ind mel­lem blok­ke­ne. Så væl­ger vi vo­res egen sik­ker­hed og be­sø­ger bor­ge­ren se­ne­re. Hvis det vir­ke­lig ik­ke kan ven­te, må man ha­ve fat i en kol­le­ga, så man ik­ke er ale­ne, « si­ger hun.

Jens An­ton Havskov

Leif Chri­sten­sen har solgt is til høj og lav, tyk og tynd, hvid og sort og kan i år fejre sit 25 års ju­bilæum hos Hjem- Is, hvor han li­ge fra be­gyn­del­sen har haft Oden­se- by­de­len Volls­mo­se på sin ru­te. I mod­sæt­ning til i Gel­lerup ved Aar­hus og Ting­b­jerg på den kø­ben­havn­ske nord­ve­s­tegn kø­rer den ly­se­blå Hjem- Is- bil med den ka­rak­te­ri­sti­ske ding- ding­ding- klok­ke sta­dig rundt i Volls­mo­se, selv om tem­pe­ra­men­ter­ne og­så her ind imel­lem ko­ger over og po­li­ti­et pa­trul­je­rer tem­me­lig me­get over gen­nem­snit­tet.

Med 11.000 ind­byg­ge­re og op mod 90 pro­cent ind­van­dre­re i by­de­len er Volls­mo­se et af de bo­lig­om­rå­der i Dan­mark, der af re­ge­rin­gen er de­fi­ne­ret som ghet­to med en høj fre­kvens af so­ci­a­le pro­ble­mer, ar­bejds­løs­hed og kri­mi­na­li­tet.

Stor er­fa­ring

TORS­DAG 9. JULI 2015 Men Leif Chri­sten­sen er en ro­bust mand med stor er­fa­ring, og selv om han må ta­ge si­ne for­holds­reg­ler, når han hver 14. dag kø­rer sin ru­te gen­nem Bø­ge­par­ken, Bir­ke­par­ken og Ege­par­ken i Volls­mo­se, så er han sta­dig me­get glad for kun­der­ne i Oden­se­by­de­len, hvor han får lov at sæl­ge si­ne is selv på de tids­punk­ter, da Fyns Po­li­ti af stra­te­gi­ske år­sa­ger væl­ger at træk­ke sig ud af om­rå­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.