ER TIL HJEM- IS Suc­ces UBILÆUM I VOLLS­MO­SE med brand­ka­det­ter

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 9. JULI 2015 og hol­de lav pro­fil, når der er bal­la­de i luf­ten.

’ Træk­ker stik­ket’

» Selv­føl­ge­lig skal jeg væ­re på vagt, når jeg kø­rer her­u­de. Jeg kig­ger mig godt for og hol­der øje med, hvad der fo­re­går. Og når jeg kan for­nem­me, at der er lidt for man­ge bi­ler om­kring mig og lidt for man­ge knal­ler­ter med un­ge men­ne­sker, der snak­ker i mo­bil­te­le­fon, så ’ træk­ker jeg stik­ket’ og kø­rer vi­de­re til næ­ste stop. Så­dan var det se­ne­st for nog­le uger si­den, li­ge ef­ter at Lars Løk­ke i for­bin­del­se med valg­kam­pen hav­de væ­ret i Volls­mo­se. Da kun­ne jeg mær­ke, der var op­træk til bal­la­de, og at der var et el­ler an­det i gang.

Men hvis ba­re jeg hol­der øje med, hvad der fo­re­går, så sy­nes jeg ik­ke, jeg har de store pro­ble­mer her­u­de, « si­ger Leif Chri­sten­sen, som bl. a. er nødt til at hol­de lå­ger­ne på Hjem- Is- bi­len låst og kun lå­ser op, når han skal ta­ge is ud til kun­der­ne.

Be­skyt­tet af ima­men

» Jeg er glad for at kø­re i Volls­mo­se. Fak­tisk har jeg haft nog­le af mi­ne al­ler­bed­ste op­le­vel­ser her­u­de, « si­ger han vi­de­re. Og gi­ver et par ek­semp­ler: » Da po­li­ti­et for nog­le år si­den blev smidt ud af om­rå­det, kom ima­men hen og tog mig om skul­de­ren og sag­de: ’ Hjem- Is- mand - du kø­rer ba­re din ru­te. Så kø­rer jeg bag­ef­ter og skal nok sør­ge for, at der ik­ke sker no­get’. Det gjor­de han så, « si­ger han med et smil.

» En an­den gang måt­te jeg li­ge syn­ke og ta­ge en ek­stra indån­ding, da der kør­te bi­ler op på al­le fi­re si­der af mig, og det vrim­le­de ud med un­ge men­ne­sker, der hav­de køl­ler og an­dre ting i hæn­der­ne. Jeg tænk­te: Nå, nu er det ba­re med at ta­ge det, som det kom­mer. Men de vil­le ba­re kø­be en kas­se is. Og de be­tal­te skam for den. «

BRAND- SUC­CES

For blot nog­le år si­den stod det så slemt i til København- for­sta­den Ting­b­jerg, at brand­folk blev chi­ka­ne­ret, over­fal­det og næ­sten ik­ke kun­ne kom­me sik­kert ind og ud af det be­la­ste­de om­rå­de uden po­li­ti­be­skyt­tel­se. Men så in­vi­te­re­de brand­fol­ke­ne de un­ge bal­la­de­ma­ge­re in­den­for.

Det har be­ty­det, at der nu har væ­ret cir­ka 100 un­ge gen­nem Kø­ben­havns Brand­væ­sens ka­det­for­løb, hvor de har få­et lov til at føl­ge li­vet som brand­mand.

» Det har hjul­pet på uro­lig­he­der­ne ved ud­ryk­nin­ger­ne, for­di vi plud­se­lig ken­der en mas­se un­ge men­ne­sker i be­la­ste­de om­rå­der, og de ken­der os. Der­for har vi ik­ke den chi­ka­ne, der var for en år­ræk­ke tilbage. Vi har få­et en re­la­tion til hin­an­den, « si­ger le­der af ind­sats ved Kø­ben­havns Brand­væ­sen Ole Gam­mel­by.

Ka­det- til­ta­get be­gynd­te i 2011, ef­ter de kø­ben­havn­ske brand­folk i fle­re til­fæl­de hav­de op­le­vet at bli­ve chi­ka­ne­ret og få­et ka­stet sten ef­ter sig ved ud­ryk­nin­ger i blandt an­det Ting­b­jerg. Det kom så langt ud, at brand­bi­ler­ne måt­te mands­op­dæk­kes af po­li­ti, når der skul­le ryk­kes ud.

Fri­vil­lig brand­mand

Men det er slut nu, for­tæl­ler Ole Gam­mel­by.

» Ka­det­ter­ne på­vir­ker de an­dre un­ge i om­rå­det og for­tæl­ler dem, at det alt­så er de­res kam­me­ra­ter in­de fra brand­sta­tio­nen, de går og ka­ster sten ef­ter. Pro­jek­tet hjæl­per med at ska­be respekt for hin­an­den, « si­ger han.

For ny­lig har 18- åri­ge Mo­ha­med As­hraf Ab­del- Alim fra Ting­b­jerg som den før­ste af ka­det­ter­ne be­stå­et den grund­læg­gen­de ud­dan­nel­se som fri­vil­lig brand­mand. Der­med står han på tær­s­k­len til at træ­de ind i de voks­nes ræk­ker i brand­væs­net.

Pro­jek­tet er fra 2013 ble­vet støt­tet af Kø­ben­havns Kom­mu­ne, og det over­ve­jes at gø­re til­bud­det per­ma­nent.

la­ly

Na­hid Sa­lah ( med sol­bril­ler) og Iman Al­badri fra Bø­ge­par­ken var blandt kun­der­ne, da Hjem- Is- mand Leif Chri­sten­sen i går ef­ter­mid­dag kør­te sin fa­ste ru­te gen­nem Oden­se- by­de­len.

Hjem- is- man­den Frank Chri­sten­sen er er glad for at kø­re i Volls­mo­se og si­ger, at han har haft nog­le af si­ne al­ler­bed­ste op­le­vel­ser der­u­de. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Bilal Kha­lid Ah­med på syv år og Mu­ba­rak Ah­med Ax­med Gu­led på ot­te smi­le­de om kap, da Tanja Bjer­re­gaard fra lo­kal­po­li­ti­et i Volls­mo­se gav is i som­mer­var­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.