Klar til Ry­a­nair- kon­flikt

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LØN

Fron­ter­ne træk­kes op i stri­den mel­lem fag­be­væ­gel­sen og det ir­ske lav­pris­sel­skab Ry­a­nair.

I går va­re­de et mø­de på Ho­tel Hilt­on i København mel­lem par­ter­ne blot ot­te mi­nut­ter. Resultater kom der in­gen af, og der­for kom­mer 18. juli nær­me­re, hvor en kon­flikt vil kun­ne be­gyn­de, for­tæl­ler Thil­de Waast fra Fly­ve­bran­chens Per­so­na­le Uni­on ( FPU).

» Nu skal vi til bag­lan­det og drøf­te, hvad der skal gø­res. Hvis ik­ke tin­ge­ne æn­drer sig i for­hold til po­si­tio­ner­ne på da­gens mø­de, så vil kon­flik­ten bli­ve sat i gang 18. juli som vars­let, « si­ger hun.

Spæn­ding i Bil­lund

Det dre­jer sig om sym­pa­ti­kon­flik­ter­ne, der er ble­vet vars­let mod Ry­a­nair i Kø­ben­havns Luft­havn fra 18. juli. Sel­ve ho­ved­kon­flik­tvars­let kom­mer fra FPU, hvis med­lem­mer er det fly­ven­de per­so­na­le.

Det var­sel gæl­der for he­le lan­det, der­med og­så i Bil­lund, hvor Ry­a­nair har ba­se. Iføl­ge avi­sen. dk kan en blo­ka­de i Bil­lund og Tir­strup ved Aar­hus an­gi­ve­ligt be­gyn­de 23. juli.

Især i Bil­lund føl­ges fag­be­væ­gel­se og Ry­a­nairs strid med stor spæn­ding, da det ir­ske fly­sel­skab er helt cen­tralt i Bil­lund Luft­havn, hvor det har om­kring en fem­te­del af luft­hav­nens af­gan­ge.

Iføl­ge by­ens borg­me­ster, Ib Kri­sten­sen ( V) kan det ko­ste ar­bejds­plad­ser, hvis sel­ska­bet si­ger far­vel til by­en som føl­ge af en kon­flikt.

In­den det be­slut­tes, om kon­flik­ten skal iværk­sæt­tes, skal FPU og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner dog først drøf­te si­tu­a­tio­nen, op­ly­ser Thil­de Waast.

» Vi kom desvær­re ik­ke i gang med den di­a­log, vi hav­de øn­sket. Nu må vi gå tilbage til vo­res bag­land og ta­ge stil­ling til, hvad der vi­de­re skal ske, « si­ger hun.

Ry­a­nair og den dan­ske fag­be­væ­gel­se kom ik­ke tæt­te­re på en løs­ning un­der mø­det i går. Hvis in­tet æn­drer sig vil kon­flik­ten be­gyn­de 18. juli. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.