Hvor­for skød Sve

Ufat­te­lig dansk- ame­ri­kansk tragedie: ’ Der er ab­so­lut in­gen for­kla­ring på, hvor­for han har be­gå­et de her mord,’ si­ger po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

FA­MI­LIE­TRA­GE­DIE

Et lil­le lands­by­sam­fund i USA er ramt af chok, ef­ter at den 71- åri­ge dansk- ame­ri­ka­ner Svend Jor­gen­sen skød og dræb­te sin 75- åri­ge ko­ne, Ca­rol Jor­gen­sen, og par­rets 40- åri­ge søn Eric Jor­gen­sen, in­den han vend­te pi­sto­len mod sig selv og tryk­ke­de på aftræk­ke­ren.

In­gen for­står det, og in­gen hav­de set det kom­me, at den vel­lid­te fa­mi­lie med et vil­le ud­s­let­te sig selv på så tragisk vis.

» Det er fuld­stæn­dig ufor­stå­e­ligt, « si­ger Sa­rah Foul­ger til lo­kal­me­di­et Port­land Press He­rald.

Hun er præst i den lo­ka­le kir­ke i den lil­le by Boo­t­h­bay Har­bor på den ame­ri­kan­ske øst­kyst, hvor den danska­me­ri­kan­ske fa­mi­lie bo­e­de, og har kendt Svend og Ca­rol Jor­gen­sen i fle­re år. Hen­des mand ar­bej­de­de med Svend i over 20 år.

No­get er gå­et galt

» Der er ty­de­lig­vis gå­et et el­ler an­det helt galt, men jeg har in­gen idé om, hvad det kan væ­re. For­hå­bent­lig er der an­dre, der er i stand til at opkla­re myste­ri­et, « si­ger Sa­rah Foul­ger.

En vi­dun­der­lig fa­mi­lie

Hel­ler ik­ke na­bo­en Sus­an Foss for­står det. Hun bor over for søn­nen Eric Jor­gen­sen, hvis lig blev fun­det af po­li­ti­et, da det var kørt til hans adres­se for at ori­en­te­re om fun­det af hans af­dø­de for­æl­dre. end en for­kla­ring på den 71- åri­ge dansk- fød­te mands hand­lin­ger.

Og da øko­no­mi­en sam­ti­dig vi­ste sig at væ­re god, så mang­ler po­li­ti­et fort­sat et mo­tiv.

» Der er ab­so­lut in­gen for­kla­ring på, hvor­for han har be­gå­et de her mord, « si­ger Ste­ve McCausland, der er tals­mand for det lo­ka­le po­li­ti.

Han til­fø­jer, at Svend Jor-

TORS­DAG 9. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.