’’

BT - - NYHEDER - Sa­rah Foul­ger, præst i den lo­ka­le kir­ke

Der er ty­de­lig­vis gå­et et el­ler an­det helt galt, men jeg har in­gen idé om, hvad det kan væ­re. For­hå­bent­lig er der an­dre, der er i stand til at opkla­re myste­ri­et

» Det var en vi­dun­der­lig fa­mi­lie. In­gen kan for­stå det her over­ho­ve­det. Det er ba­re ufat­te­ligt, « si­ger Sus­an Foss til Bangor Daily News.

» Man kun­ne slet ik­ke fo­re­stil­le sig, at så­dan no­get her kun­ne ske, « si­ger Foss, der ef­ter eget ud­sagn har til­bragt me­get tid med Jor­gen­sen- fa­mi­li­en igen­nem åre­ne.

Og­så po­li­ti­et er på bar bund. Svend Jor­gen­sen ef­ter­lod sig et selv­mord­s­brev, men det var sna­re­re en slags op­gø­rel­se over fa­mi­li­ens øko­no­mi gen­sen ik­ke tid­li­ge­re har be­gå­et vold, li­ge­som der ik­ke er tegn på, at han har væ­ret på­vir­ket af hver­ken al­ko­hol el­ler stoffer, da han be­gik dra­be­ne.

Par­ret har - el­ler ret­te­re hav­de - yder­li­ge­re søn­nen Pe­ter, som nu er for­æl­d­re­løs. Hel­ler ik­ke han har væ­ret i stand til at hjæl­pe po­li­ti­et med en for­kla­ring på den ufat­te­li­ge tragedie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.