Cho­ke­re­de ele­ver min­des de­res ynd­lings­læ­rer

BT - - NYHEDER -

Ma­ria Christine Mad­sen

’ Eric var en vi­dun­der­lig per­son, og han vil bli­ve dybt sav­net.’ Bå­de tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de ele­ver på Cat­he­ri­ne McAu­ley High School i Port­land ud­tryk­ker på sko­lens Fa­ce­book- si­de de­res sorg og chok over, at de­res 40- åri­ge sko­le­læ­rer Eric Jor­gen­sen i we­ek- en­den blev fun­det dræbt i sit hjem i by­en Boo­t­h­bay Har­bor i del­sta­ten Mai­ne.

Dybt sav­net

’ Han ( Eric, red.) var min ynd­lings­hi­sto­ri­e­læ­rer. Jeg hu­sker ham som al­tid smi­len­de. Han var så­dan en god­hjer­tet mand, som var nem at ta­le med. Han vil bli­ve dybt sav­net,’ skri­ver en af Eric Jor­gen­sens tid­li­ge­re ele­ver, An­dri­a­na Co­luc­ci, på sko­lens Fa­ce­book- si­de, mens en an­den tid­li­ge­re elev, Al­li­son Holt Spies, skri­ver:

’ Hvil­ken tragedie. Hr. Jor­gen­sen var en de­di­ke­ret og in­spi­re­ren­de læ­rer for al­le si­ne ele­ver.’

Et alt for tid­ligt tab

Cathrine McAu­ley High School send­te mandag en med­del­el­se ud for at in­for­me­re ele­ver­nes for­æl­dre om Eric Jor­gen­sens død. Sam­ti­dig til­bød sko­len kri­se­hjælp til dem, der har be­hov for det.

’ Vi ( sko­len, red.) er dybt be­drø­ve­de over den se­ne­ste tragedie i Boo­t­h­bay Har­bor og over det alt for tid­li­ge tab af en el­sket læ­rer, Eric Jor­gen­sen,’ skri­ver sko­len i en med­del­el­se på Fa­ce­book- si­den og fort­sæt­ter:

’ Han vil bli­ve hu­sket som en en­ga­ge­ret, in­spi­re­ren­de og dy­na­misk un­der­vi­ser, som kom tæt ind på li­vet af ele­ver­ne, faku­l­tets­med­lem­mer­ne og de an­sat­te bå­de i og uden for sko­len.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.