Glæd dig til au­gust

Det va­rer desvær­re læn­ge, in­den vi får var­me igen

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

VEJ­RET

Ba­de­bol­den skal ik­ke pu­stes op li­ge fo­re­lø­big. Fak­tisk skal vi ik­ke for­ven­te, at we­e­ken­dens lands­dæk­ken­de he­debøl­ge bli­ver gen­ta­get i den nær­me­ste frem­tid. Den ved­va­re­ren­de som­mer­var­me vil først strøm­me op til lan­det tid­ligst i slut­nin­gen af juli. Det med­del­er DMI i en ny må­nedsprog­no­se.

» Det ser ud til, at der kom­mer en kortva­rig sta­bi­li­se­ring i we­e­ken­den, hvor tem­pe­ra­tu­rer­ne kan sti­ge lidt, men jeg tror ik­ke, vi kom­mer me­get over 20 gra­der, « si­ger me­te­o­r­o­log Tim Pe­ter­s­son fra DMI.

» Der bli­ver ret skif­ten­de vejr med blæst, sol og by­ger de næ­ste tre uger. In­di­mel­lem kan der bli­ver op mod 25 gra­der lo­kalt, men vi skal ik­ke for­ven­te me­re end højst 20 gra­der de fle­ste ste­der. En­kel­te ste­der vil der væ­re blæst og 15 gra­der, « ud­dy­ber han.

Varm sen­som­mer

Vest- og nord­jy­der er de dan­ske­re, der kan for­ven­te den kol­de­ste pe­ri­o­de de næ­ste tre uger. Men det er sta­dig usik­kert.

» Der er nog­le sva­ge ten­den­ser til, at det kan bli­ve var­me­re i slut­nin­gen af juli. Lav­tryk­ket kan af­ta­ge lidt, hvil­ket vil be­ty­de, at tem­pe­ra­tu­ren vil sti­ge. «

Spørgs­må­let, de fle­ste dan­ske­re nu stil­ler sig, er, om den var­me som­mer nu er pas­sé. Men må­ske kan man godt be­gyn­de at glæ­de sig til en ste­gen­de varm sen­som­mer. I hvert fald lig­ger DMI in­de med en lang­tidsprog­no­se, der kun­ne pe­ge i den ret­ning.

» Der er nog­le in­di­ka­tio­ner på, at der i au­gust kan kom­me en pe­ri­o­de, hvor vi får sta­bilt som­mer­vejr, « si­ger Tim Pe­ter­s­son.

I sid­ste we­e­kend op­le­ve­de Dan­mark en de­ci­de­ret he­debøl­ge med tem­pe­ra­tu­rer, der lo­kalt over­s­teg de 30 gra­der.

TORS­DAG 9. JULI 2015

Det har ik­ke væ­ret spe­ci­elt

mor­somt at væ­re cyk­list i København de se­ne­ste da­ge.

Her er det to cy­kel­pi­ger på Vester­bro­ga­de i København.

Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.