SLIP FOR MO­BILNAK­KE

Når du bø­jer ho­ve­d­et for at kig­ge på din tab­let el­ler tjek­ke din mo­bil, over­be­la­ster du mus­k­ler­ne i nak­ken, si­ger eks­per­ter

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

SLI­TA­GE

Be­gyn­der og slut­ter du og­så da­gen med at tjek­ke din mo­bil el­ler tab­let i sen­gen? Bru­ger du den, når du skal fin­de vej, kom­mu­ni­ke­re med ven­ner og fa­mi­lie el­ler til at slå no­get op for at vin­de en dis­kus­sion?

Så er du ik­ke ale­ne. Vi dan­ske­re bø­jer nem­lig i hø­je­re grad end tid­li­ge­re ho­ve­d­et over hånd­holdt tek­no­lo­gi. Fæ­no­me­net er ble­vet så om­sig­gri­ben­de, at for­ske­re nu ta­ler om så­kaldt ’ mo­bil- el­ler tab­let- nak­ke’. I Tys­kland kal­der ry­g­eks­per­ter li­ge­frem vo­res for­over­bø­je­de nak­ker for en ’ epi­de­mi’, skrev den ty­ske avis Die Welt i den for­gang­ne uge.

Her­hjem­me er man og­så op­mærk­som­me på pro­ble­met, for­tæl­ler pro­fes­sor og forsk­nings­le­der ved In­sti­tut for Idræt og Bio­me­ka­nik ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Jan Hartvigsen:

» Ondt i nak­ken er ge­ne­relt et sti­gen­de pro­blem, og vo­res mo­bil- og tab­letva­ner bi­dra­ger uden tvivl til det. Den nye tek­no­lo­gi er kom­met hur­tigt ind i vo­res hver­dag, og vi er sta­dig ved at fin­de ud af, hvor­dan vi skal hånd­te­re den bedst mu­ligt. Brug af tek­no­lo­gi på­vir­ker krop­pen fy­sisk, og der­for ser vi den­ne epi­de­mi af fle­re, der får ondt i nak­ken, « si­ger han.

Cir­ka hver an­den dan­sker har prø­vet at ha­ve smer­ter el­ler ube­hag i nak­ken in­den for de se­ne­ste 14 da­ge. Sam­ti­dig ta­ger hver dan­sker i gen­nem­snit 175 smer­testil­len­de pil­ler om året, vi­ser tal fra Apo­te­ker­for­e­nin­gen. Der er der­for god grund til at ta­ge det nye fæ­no­men al­vor­ligt:

» Hos man­ge kan det bli­ve en kro­nisk til­ba­ge­ven­den­de til­stand. Vi ved f. eks., at te­e­na­ge­re, der li­der af ondt i nak­ken og ho­ved­pi­ne, har stør­re ri­si­ko for og­så at få det som voks­ne. Der­for er det vig­tigt at re­a­ge­re på det - ik­ke for­di man dør af det, men for­di det kan på­vir­ke ens livskva­li­tet, så man ik­ke kan leve det liv, man ger­ne vil, « si­ger Jan Hartvigsen.

Sva­ge mus­k­ler

Fa­ren for at ud­vik­le ’ mo­bil el­ler tab­let- nak­ke’ op­står fra det pres, som ho­ve­d­et læg­ger på nak­ke og ryg, når det for­over­bø­jes.

Et ho­ved ve­jer om­kring fem ki­lo, og når man bø­jer nak­ken for­over skal nak­kens mus­k­ler ar­bej­de me­get hårdt og spæn­de op for at hol­de ho­ve­d­et. Hos man­ge er mus­k­ler­ne for sva­ge, og det be­ty­der, at du kan få smer­ter, hvis du for of­te skal tjek­ke mail og sms.

» Det er jo ik­ke læn­ge­re kun på ar­bej­det, at man­ge sid­der for­an en skærm. Og­så i vo­res fri­tid har folk skærm­tid til sent ud på af­te­nen, når de kom­mu­ni­ke­rer med de­res ven­ner el­ler skal fin­de in­for­ma­tion. Men set fra et fy­sisk syns­punkt kan krop­pen ik­ke ken­de for­skel, « si­ger pro­fes­soren, der me­ner, at det er ’ al­le al­dre’, der er ramt.

Men skal vi så ba­re helt læg­ge mo­bil og tab­let fra os? Nej, me­ner fy­si­o­te­ra­pe­ut Bri­an Sø­ren­sen, der har prak­sis i Aal­borg, og som og­så har lagt mær­ke til det nye fæ­no­men:

» Det er ure­a­li­stisk at for­by­de det fuld­stæn­digt, men jeg rå­der ty­pisk folk til at dyr­ke no­get mo­tion, så de kan hol­de smer­ter­ne på af­stand og und­gå, at de over­ho­ve­det op­står, « si­ger han.

Bri­an Sø­ren­sen sy­nes sam­ti­dig, at det er en god idé, hvis man i lø­bet af sin hver­dag bru­ger nog­le mi­nut­ter på at træ­ne sin nak­ke:

» Vi bru­ger man­ge ti­mer dag­ligt på at kig­ge nedad el­ler fremad. Der­for gi­ver det rig­tig god me­ning, at man ind imel­lem træk­ker nak­ken ba­g­over el­ler opad, så den ik­ke he­le ti­den sid­der for­an skul­dre­ne. Det kan må­ske fø­les ube­ha­ge­ligt, men der er nok mest for­di, vi ik­ke er vant til det, « si­ger Bri­an Sø­ren­sen, der me­ner, vi i hø­je­re grad bør lyt­te til krop­pens sig­na­ler

» Hvis man sy­nes, det gør ondt, bør man skif­te stil­ling el­ler må­ske læg­ge sin mo­bil el­ler tab­let fra sig, nak­ken har og­så som­me­ti­der brug for en pau­se, for­di den er træt, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.