’’

BT - - SUNDHED -

Det er jo ik­ke læn­ge­re kun på ar­bej­det, at man­ge sid­der for­an en skærm. Og­så i vo­res fri­tid har folk skærm­tid til sent ud på aft enen, når de kom­mu­ni­ke­rer med de­res ven­ner el­ler skal fi nde in­for­ma­tion. Men set fra et fy­sisk syns­punkt kan krop­pen ik­ke ken­de for­skel

Jan Hartvigsen, pro­fes­sor på

Syd­dansk Uni­ver­si­tet Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

be­last­ning for­hin­drer led­dene i nak­ken i at be­væ­ge sig frit, og det kan fø­re til end­nu fl ere mu­skel­spæn­din­ger. Løsn op ved at ar­bej­de fo­ku­se­ret med stør­re be­væ­ge­lig­hed, så mus­k­ler­ne kan ar­bej­de hen­sigts­mæs­sigt igen. BT’s træ­nings­eks­pert An­na Bog­da­nova gu­i­der dig her­un­der til, hvor­dan du kan få en hver­dag uden smer­ter. Øvel­ser­ne ta­ger kun få mi­nut­ter. Fo­to: Si­mon Skip­per, Jo­nas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.