Få sun­de va­ner med mo­bil­te­le­fon og tab­let

BT - - SUNDHED -

Dø­jer

du med hold i nak­ken, øm­hed el­ler spæn­dings­ho­ved­pi­ne, kan det oft e hjæl­pe at få løs­net mus­k­ler­ne op med massage og var­me. Som re­gel vil pro­ble­met dog ven­de tilbage, for­di uba­lan­cen i musku­la­tu­ren ik­ke er fj er­net. Sørg der­for for at få nog­le go­de va­ner, når du ar­bej­der for­an com­pu­ter, bru­ger mo­bil el­ler tab­let, så du ik­ke ska­ber nak­kespæn­din­ger. For­søg at be­græn­se vink­len på nak­ken ved at kig­ge me­re opad og li­ge frem, når du bru­ger din mo­bil el­ler tab­let. Det kan du bl. a. gø­re ved at hvi­le ar­me­ne og der­med din mo­bil el­ler tab­let på et bord. Al­ter­na­tivt kan du løft e ar­me­ne opad, så din nak­ke får bed­re ’ ar­bejds­be­tin­gel­ser’. Lig­gen­de i sen­gen, kan du hvi­le mo­bil el­ler tab­let på f. eks. en pu­de, så du ik­ke ska­ber unø­di­ge spæn­din­ger i nak­ken. Din krop kan ik­ke ken­de for­skel på, om du bru­ger com­pu­ter, tab­let el­ler mo­bil på ar­bej­de el­ler i din fri­tid. For at hvi­le din nak­ke - og ik­ke mindst hjer­ne og syn - kan det der­for væ­re en god idé at hol­de skærm­fri et par ti­mer, in­den du skal sove. Det kan mind­ske dit stres­sni­veau og di­ne even­tu­el­le spæn­din­ger. Det sty rker di­ne mus­k­ler og smø­rer di­ne led, hvis du sør­ger for at be­væ­ge dig i det dag­li­ge. På den må­de vil du let­te­re kun­ne hol­de til de smer­te­pro­vo­ke­ren­de stil­lin­ger. Det kan væ­re alt li­ge fra svøm­ning, yoga el­ler en gå­tur, der hol­der dig i gang. Skab va­ri­a­tion i di­ne ta­stestil­lin­ger, så du ik­ke sid­der i den sam­me stil­ling i læn­ge­re tid ad gan­gen. Det kan væ­re med til at frem­pro­vo­ke­re smer­te. Al­ter­na­tivt læg mo­bi­len el­ler din tab­let fra dig, hvis du sy­nes, du mær­ker spæn­din­ger­ne for ty de­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.