Es­per­sen til tops

BT - - NYHEDER - Sø­ren Martin Ol­sen og Tho­mas Sø­gaard Ro­h­de BNB Fo­to: Erik Ref­ner

NY POST

Det bli­ver en af Fol­ke­tin­gets mest mar­kan­te skik­kel­ser, der sæt­ter sig i for­mands­sto­len i Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Nævn, når lan­dets po­li­ti­ke­re ven­der tilbage fra som­mer­fe­rie.

Så­le­des er Dansk Fol­ke­par­tis næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen ud­pe­get som af­lø­ser for So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Met­te Gjerskov, som har va­re­ta­get em­be­det i små to år, skri­ver Politiko. dk.

» Jeg tror, at det bli­ver spæn­den­de, men det er jo en ad­mi- ni­stra­tiv post. Det bli­ver ik­ke så­dan, at jeg skal sid­de og dik­te­re dansk uden­rigs­po­li­tik, « si­ger Sø­ren Es­per­sen, der som uden­rigs­ord­fø­rer i sit par­ti of­te har væ­ret ude med mar­kan­te hold­nin­ger til net­op dansk uden­rigs­po­li­tik.

Es­per­sens for­mand­spost er kom­met i stand som føl­ge af en af­ta­le mel­lem re­ge­rin­gen og op­po­si­tio­nen, der faldt på plads i sid­ste uge.

I Fol­ke­tin­get er der tra­di­tion for, at en re­præ­sen­tant fra den sej­re­n­de blok sæt­ter sig på top­po­sten i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg og Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Nævn, mens eu­ro­pa­ud­val­get til­hø­rer op­po­si­tio­nen.

Mø­de­r­ne i næv­net er som ud­gangs­punkt for­tro­li­ge, for- kla­rer Sø­ren Es­per­sen.

» For ek­sem­pel i for­bin­del­se med en krigs­si­tu­a­tion, som vi har haft i Irak og Af­g­ha­ni­stan. Det må ik­ke brin­ges vi­de­re, med­min­dre re­ge­rin­gen selv væl­ger at brin­ge det vi­de­re. Så næv­net er fak­tisk et sted, hvor man sø­ger om rå­d­giv­ning. «

Er der så slet ik­ke no­gen for­skel på at ha­ve dig som for­mand frem for Met­te Gjerskov?

» Det tror jeg fak­tisk ik­ke. Da hun var for­mand, hav­de vi et godt sam­ar­bej­de, og nu bli­ver det Ni­ck Hæk­kerup ( S), som bli­ver næst­for­mand, som jeg og­så al­tid har haft et godt sam­ar­bej­de med. Mon ik­ke det kom­mer til at gå for­trin­ligt? Det tror jeg, « si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Sø­ren ( DF) bli­ver for­mand for Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Nævn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.