Fær­re bo­li­ger til salg

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix Son­ny Wi­ch­mann sov@ ber­ling­s­ke. dk

UD­BUD

Ud­bud­det af par­cel- og ræk­ke­hu­se var uæn­dret i ju­ni, mens ud­bud­det af ejer­lej­lig­he­der steg en anel­se. Men over det se­ne­ste år er bo­li­g­ud­bud­det fal­det i he­le lan­det. Det vi­ser Re­al­kre­di­tr ådet s op­gø­rel­se af bo­li­g­ud­bud­det for ju­ni.

Ved ud­gan­gen af ju­ni var der 58.952 ejer­bo­li­ger an­non­ce­ret på internet- tet. Det er 58 fle­re end i slut­nin­gen af maj. Set over det se­ne­ste år er ud­bud­det fal­det med 6.053 bo­li­ger. Fal­det for­de­ler sig på 4.130 par­cel- og ræk­ke­hu­se, 1.248 ejer­lej­lig­he­der samt 675 fær­re fri­tids­hu­se.

» Bo­li­g­ud­bud­det sti­ger ty­pisk i for­års­må­ne­der­ne, hvor man­ge bo­lig­sæl­ge­re sæt­ter de­res bo­lig til salg. I ju­ni har bo­li­g­ud­bud­det på land­s­plan ik­ke æn­dret sig me­get, men kig­ger man et år tilbage, er bo­li­g­ud­bud­det nu 9,3 pct. la­ve­re, « si­ger Ane Ar­nth Jen­sen, di­rek­tør i Re­al­kre­di­t­rå­det, om den nye sta­ti­stik.

Mæng­den af bo­li­ger til salg fal­der ik­ke li­ge hur­tigt al­le ste­der.

Ud­bud­det af par­cel- og ræk­ke­hu­se er fal­det mest i Kø­ben­havns om­egn, hvor der er 28,1 pct. fær­re bo­li­ger til salg end for et år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.