Kæm­pe­af­ta­le til Atea

BT - - NYHEDER -

STOR OR­DRE

Selv­om Atea er vik­let dybt ind i den store be­stik­kel­ses­sag, som og­så in­vol­ve­rer Re­gion Sjæl­land og Rigs­po­li­ti­et, har it- virk­som­he­den net­op ind­gå­et en lu­kra­tiv af­ta­le med 77 kom­mu­ner lan­det over.

Af­ta­len som om­hand­ler com­pu­te­re, skær­me og an­det it- ud­styr, har en vær­di på om­trent 420 mil­li­o­ner kro­ner.

SKI har ud­skudt af­gø­rel­sen to gan­ge, mens de vur­de­re­de, om be­stik­kel­ses­mi­stan­ker­ne skul­le be­ty­de, at Atea ik­ke kun­ne væ­re med i ud­bud­det. Ef­ter at ha­ve mod­ta­get to ga­ran­ti­er fra Atea, be­slut­te­de SKI i sam­råd med Kam­me­rad­vo­ka­ten, at Atea er til at sto­le på.

Af­ta­len for­ven­tes at træ­de i kraft den 7. sep­tem­ber 2015. Skul­le det vi­se sig, at Atea bli­ver dømt i den igang­væ­ren­de sag, som om­hand­ler smø­rel­se af me­d­ar­bej­de­re i Re­gion Sjæl­land og Rigs­po­li­ti­et, kan af­ta­len bli­ve an­nul­le­ret.

BNB

Mor­ten Fel­ding, der er di­rek­tør i Atea, kan glæ­de sig over et lu­kra­tivt co­me­ba­ck, ef­ter hans virk­som­hed har vun­det et stort ud­bud hos SKI. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.