Ki­na i ak­tie­pa­nik

De se­ne­ste ugers pa­ni­ske til­stan­de på de ki­ne­si­ske ak­tie­mar­ke­der ram­te nat­ten til i går re­sten af Asi­en. Spørgs­må­let er nu, om det ki­ne­si­ske ka­os vil spre­de sig til Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER - Tho­mas Mik­kel Mor­ten­sen th­mo@ ber­ling­s­ke. dk

ØKO­NO­MI

De ki­ne­si­ske ak­tie­hand­le­re har haft sve­di­ge hånd­fla­der i uge­vis, og hidtil har bør­s­pa­nik­ken væ­ret iso­le­ret til det ki­ne­si­ske fast­land. Men nat­ten til ons­dag blev og­så de øv­ri­ge asi­a­ti­ske bør­ser truk­ket med ned i morad­set. Det ame­ri­kan­ske mar­ked var ved børsåb­nin­gen ons­dag ef­ter­mid­dag og­så præ­get af nervø­si­te­ten.

» Vi er be­kym­re­de over det, der ske­te ons­dag nat. Ind­til vi­de­re har af­smit­nin­gen fra Ki­na til de øv­ri­ge asi­a­ti­ske mar­ke­der væ­ret yderst be­græn­set, men nat­ten til ons­dag fik na­bo­lan­de­ne store slag. Vi har i for­vej­en en skrø- be­lig si­tu­a­tion i Græken­land, som læg­ger en tå­ge ud over mar­ke­der­ne. Nu be­gyn­der de ki­ne­si­ske kurs­fald så sam­ti­dig at på­vir­ke stem­nin­gen hos in­ve­sto­rer ge­ne­relt i Asi­en, « si­ger Ti­ne Choi Da­ni­el­sen, der er se­ni­o­r­stra­teg hos Nor­dea.

Fal­den­de ind­tje­ning

Man­ge ki­ne­si­ske virk­som­he­der har in­ve­ste­ret mas­sivt i ak­tier. Sel­ska­ber­ne har fal­den­de ind­tje­ning, da de ik­ke eks­por­te­rer helt så me­get til re­sten af ver­den som tid­li­ge­re, mens de sam­ti­dig har en me­get høj gæld­sæt­ning. Hvis de ki­ne­si­ske virk­som­he­der der­u­d­over må ind­kas­se­re store tab på de­res ak­tie­in­ve­ste­rin­ger, kan en kre­dit­kri­se bry­de ud, og så vil de ki­ne­si­ske pro­ble­mer spre­de sig til re­sten af ver­den.

» Hvis det her spre­der sig og bli­ver til et gældspro­blem for de ki­ne­si­ske sel­ska­ber, der kan få en po­ten­ti­el kre­dit­bob­le til at sprin­ge, vil det helt klart sæn­ke væk­sten i Ki­na. Det vil kom­me til at træk­ke he­le Asi­en med ned, hvil­ket vil ram­me glo­balt, « si­ger Ti­ne Choi Da­ni­el­sen.

Det ki­ne­si­ske ak­tie­mar­ked er sta­dig en tem­me­lig til­k­nap­pet stør­rel­se for re­sten af ver­den, hvil­ket be­ty­der, at ud­lan­det ik­ke har de store be­løb i klem­me. Der­for er be­kym­rin­gen over den ki­ne­si­ske ak­tie­tur­bu­lens i re­sten af ver­den mønt­et på, om uro­en i øst kan sæn­ke den glo­ba­le vækst.

En be­ty­de­lig ef­fekt

» Dét, der kom­mer til at af­gø­re, hvor stort pro­ble­met bli­ver, er, hvor stor en ef­fekt ak­tie­mar­ke­det kan få på væk­sten i Ki­na. Der er in­gen tvivl om, at mar­ke­det er be­gyndt at fryg­te, at det kan få en be­ty­de­lig ef­fekt, « si­ger Flem­m­ing Jeg­b­jærg Ni­el­sen, der er se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker i Dan­ske Bank. de med pris­fald på bo­lig­mar­ke­det er bøt­ten fak­tisk vendt i maj og ju­ni. Bo­lig­mar­ke­det er af­gø­ren­de » Når vi ser mar­ke­det re­a­ge­re på den her må­de, er der al­tid grund til at tæn­de den rø­de lam­pe. Skal jeg gi­ve et bud på, hvad jeg tror, der kom­mer til at ske, er det sta­dig­væk min hold­ning, at det er bo­lig­mar­ke­det, der bli­ver af­gø­ren­de for den ki­ne­si­ske vækst, « si­ger Flem­m­ing Jeg­b­jærg Ni­el­sen.

Det æn­drer dog ik­ke på, at den pa­ni­ske stem­ning på de ki­ne­si­ske børs­mar­ke­der har godt fat i dis­se da­ge. Hos ak­tie­hand­ler­ne i Hong­kong har nervø­si­te­ten ef­ter­hån­den be­væ­get sig helt ud i fin­ger­spid­ser­ne.

» Der er vir­ke­lig pa­nik der­u­de. Jeg kan ik­ke an­be­fa­le, at man for­sø­ger at gri­be den fal­den­de kniv, « si­ger To­ny Chu, en Hong­kong- ba­se­ret fonds­mæg­ler i RS In­ve­st­ment, til Bloom­berg.

» Hvis det her spre­der sig og bli­ver til et gældspro­blem for de ki­ne­si­ske sel­ska­ber, der kan få en po­ten­ti­el kre­dit­bob­le til at spræn­ge, vil det helt klart sæn­ke væk­sten i Ki­na. Det vil kom­me til at træk­ke he­le Asi­en med ned, hvil­ket vil ram­me glo­balt, « si­ger se­ni­o­r­stra­teg hos Nor­dea, Ti­ne Choi Da­ni­el­sen. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.