Mand mi­ster li­vet på bo­sted

BT - - NYHEDER -

En svært ud­vik­lings­hæm­met mand fra et bo­sted i Nord­djurs mi­ste­de tirs­dag af­ten li­vet un­der en til­ba­ge­hol­del­se, som per­so­na­let fo­re­tog. Det op­ly­ser so­ci­al­chef i Nord­djurs Kom­mu­ne Han­ne Ni­el­sen til BNB.

» I for­bin­del­se med, at per­so­na­let fast­holdt den un­ge mand, blev han dår­lig og blev liv­løs. De me­d­ar­bej­de­re, der var til ste­de, for­søg­te at genop­li­ve ham, ef­ter de selv­føl­ge­lig hav­de ta­get kon­takt til po­li­ti, am­bu­lan­ce og læ­ge, « si­ger Han­ne Ni­el­sen og fort­sæt­ter:

Po­li­ti­et un­der­sø­ger nu den tragi­ske ulyk­ke, og tors­dag ven­tes svar på ob­duk­tio­nen af man­den, in­for­me­rer so­ci­al­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.