Van­vit­tig vand­ski-

BT - - NYHEDER -

stå­et på vand­ski over Ska­ger­rak, be­gynd­te tan­ker­ne at rum­ste­re i ho­ve­d­et på ham. Og henover vin­te­r­en be­slut­te­de han sig for at gen­nem­fø­re vove­styk­ket, når det blev som­mer. Hen­rik Wa­hl­strøm ven­te­de blot på, at vej­ret skul­le ar­te sig - hvil­ket var til­fæl­det i søn­dags - før det en­de­lig skul­le prø­ves.

’ Det var me­get hårdt’

Søn­dag mor­gen klok­ken halv syv lag­de Hen­rik Wa­hl­strøm og hans for­æl­dre fra hav­nen i Tve­de­strand, hvor fa­mi­li­en har som­mer­hus, hvor­ef­ter de sat­te kur­sen mod den nord­jy­ske by Hir­ts­hals.

Tre ti­mer og ty­ve mi­nut­ter se­ne­re var må­let nå­et, og 128 ki­lo­me­ter til­ba­gelagt – og end­da helt uden stop.

Det var egent­lig ik­ke plan­lagt, at Hen­rik Wa­hl­strøm skul­le gen­nem­fø­re stræk­nin­gen uden stop, men da først han stod der, vil­le han ger­ne prø­ve at be­vi­se over for sig selv, at han godt kun­ne gen­nem­fø­re tu­ren i én stræk, selv­om det var hårdt, for­tæl- ler Hen­rik Wa­hl­strøm, der har stå­et på vand­ski, si­den han var seks år gam­mel.

» Det var me­get tvivl­s­omt og hårdt, men jeg tænk­te, at jeg vil­le kla­re det, så jeg stod det igen­nem, « si­ger Hen­rik Wa­hl­strøm, der prø­ve­de at af­le­de si­ne tan­ker på de tids­punk­ter, hvor tu­ren var hår­dest.

Un­der tu­ren var Hen­rik Wa­hl­strøms for­æl­dre skep­ti­ske i for­hold til, om de­res 13- åri­ge søn over­ho­ve­det vil­le kun­ne kla­re at til­ba­ge­læg­ge den lange stræk­ning.

» Min mand og jeg hav­de egent­lig ik­ke tænkt, at han kun­ne kla­re det i ét stræk. Vi var vel egent­lig og­så lidt skep­ti­ske i for­hold til, om han vil­le kla­re det i det he­le ta­get, « for­tæl­ler An­ne Wa­hl­strøm, der er mor til Hen­rik.

Må­l­be­vidst­hed

Ef­ter to ti­mer stod det dog klart for for­æl­dre­ne, at den 13- åri­ge dreng hav­de sat sig for at kla­re tu­ren i ét stræk. An­ne Wa­hl­strøm for­søg­te der­for at mo­ti­ve­re sin søn

TORS­DAG 9. JULI 2015 fra bå­dens ag­ter­stavn ved at kom­mu­ni­ke­re, hvor­når han hav­de pas­se­ret græn­sen mel­lem Dan­mark og Nor­ge, og hvor man­ge mi­nut­ter der var tilbage

Selv­om der var man­ge bøl­ger in­di­mel­lem, var det dog ik­ke så slemt, for­tæl­ler Hen­rik Wa­hl­strøm, der ik­ke de­sto min­dre var glad og let­tet, da fa­mi­li­ens båd nå­e­de Hir­ts­hals Havn ef­ter godt tre ti­mer på van­det.

» Jeg blev væl­dig glad og stolt, det var jo en lang tur, men jeg hav­de og­så me­get ondt i be­ne­ne, « si­ger han.

Ef­ter en ti­me i dansk far­vand sat­te fa­mi­li­en at­ter kur­sen tilbage mod Tve­de­strand i Nor­ge, men på til­ba­ge­vej­en be­fandt 13- åri­ge Hen­rik Wa­hl­strøm sig trods alt om­bord på bå­den.

» Jeg stod ik­ke på vand­ski på vej­en tilbage, « for­tæl­ler Hen­rik Wa­hl­strøm, der end­nu ik­ke har tænkt over, hvad hans næ­ste ek­stre­me mål skal væ­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.