Kul­tur SU­VERÆN SE­NI­OR

’ Af­skeds­fe­sten’ er en vi­dun­der­lig fi lm om et svært og kon­tro­ver­si­elt em­ne: Ak­tiv døds­hjælp

BT - - KULTUR - Bir­git­te Lorentzen bt@ bt. dk

FILM

’ Af­skeds­fe­sten’ er en vi­dun­der­lig fi lm med et em­ne, som el­lers nok kun­ne af­skræk­ke en og an­den fra en tur i biff en: Ak­tiv døds­hjælp blandt en grup­pe æl­dre be­bo­e­re i et bo­lig­fæl­les­skab i Jerus­a­lem!

Men man skal for guds skyld ik­ke la­de sig skræm­me af en fi lm med død og til­ta­gen­de de­mens på dags­or­de­nen. Der er nem­lig en god grund til, at den­ne is­ra­el­ske se­ni­or- per­le har fun­det vej til de dan­ske fi lm­lær­re­der, og in­den da har gå­et sin sej­rs­gang rundt i ver­den.

Det er sim­pelt­hen en god fi lm, der trods det tun­ge em­ne er bå­de let og befriende mor­som. En fi lm, som he­le ti­den for­mår at ba­lan­ce­re på den skar­pe kniv­sæg mel­lem det al­vor­li­ge, det me­lodra­ma­ti­ske og det piv- mor­som­me.

Fil­men føl­ger en grup­pe æl­dre men­ne­sker, der ufri­vil­ligt en­der i et moralsk di­lem­ma. Æg­te­par­ret Ye­hzkel og Le­va­nas bed­ste ven Max er uhel­bre­de­ligt syg af kræft – han har uli­de­li­ge smer­ter, og bå­de han og hans hu­stru tryg­ler ven­ner­ne om hjælp til at stop­pe Max’ pin­s­ler. Men kan man det?

Ye­hzkel er en følsom mand, ven­ner­nes ven og sam­ti­dig de­mens, som han ik­ke vil er­ken­de.

Kær­lig­he­den til li­vet

Det kan godt væ­re, det er en fi lm, der hand­ler om dø­den, men den hand­ler i li­ge så høj grad om kær­lig­he­den til li­vet.

Og det er over­or­dent­lig svært ik­ke at bli­ve ba­re lidt lun på al­le de be­da­ge­de char­me­trol­de og char­la­ta­ner, som den­ne fi lm er be­ri­get med, især Ze’ev Re­vach, der er blæn­den­de i rol­len som Ye­hzkel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.