’’

BT - - KULTUR -

En fi lm som he­le ti­den for­mår at ba­lan­ce­re på den skar­pe kniv­sæg mel­lem det al­vor­li­ge, det me­lodra­ma­ti­ske og det piv- mor­som­me

og­så en vir­ke­lig­he­dens Ge­or­ge Gear­løs. Sam­men med en pen­sio­ne­ret dyr­læ­ge op­fi nder han en hu­man ’ døds­hjælps­ma­ski­ne’, som skal hjæl­pe Max til fred. Det lyk­kes fi nt, men snart står æl­dre i kø for at få lov til at si­ge far­vel til de­res mi­se­rab­le liv.

Moral­ske di­lem­ma­er

Det fø­rer na­tur­lig­vis til en mas­se for­vik­lin­ger og nog­le over­or­dent­lig moral­ske di­lem­ma­er. For har man lov til at age­re Gud? Og hvad når det gæl­der Le­va­na? Hun er Ye­hzkels livs kær­lig­hed, men hun dø­jer med en til­ta­gen­de

I det he­le ta­get et fan­ta­stisk cast - sku­e­spil, dra­ma­tur­gi, in­struk­tion og ma­nuskript går op i en hø­je­re en­hed, det er sim­pelt hen godt hånd­værk. Mor­somt og dybt be­væ­gen­de, og man skal nok væ­re la­vet af et spe­ci­elt stof, hvis man for­la­der bi­o­gra­fen uden hver­ken at ha­ve kluk­ket af grin el­ler tør­ret et par på­træn­gen­de tå­rer væk fra øjen­kro­gen.

’ Af­skeds­fe­sten’ hand­ler om ak­tiv døds­hjælp blandt en grup­pe be­bo­e­re i et æl­dre bo­lig­fæl­les­skab i Jerus­a­lem

Fo­to: Scan­box

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.