Dy­re­ne i Hak­ke­bak­ke- par­ken

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

’ Det store nød­de­kup’ Ani­ma­tion/ fa­mi­lie­fi lm *** *** Hvad gør man når ens mad­for­sy­ning er i bund, vin­te­r­en snart står for dø­ren og ens liv­ret er nød­der - mas­ser af nød­der?

I by­ens store park bor man­ge for­skel­li­ge dyr, som al­le er i fuld sving med at fi nde mad til vin­ter­for­rå­det, som de gem­mer i det store ege­træ.

Her mø­der vi eger­ne An­nie og Vil­fred, hans tav­se rot­te­mak­ker, kal­det Mak­ker, den sel­v­op­ta­ge­de park- helt Sam­son og en fa­mi­lie af mur­mel­dyr. Al­le par­kens dyr le­des af va­skeb­jør­nen Vil­ly, hvis høj­re­hånd er muld­var­pen Mul­le og che­fen Vil­lys ’ kæ­le­dyr’ er en An­gry bird.

Eft er en eks­plo­sions­u­lyk­ke i par­ken an­kla­ges og for­vi­ses sel­vi­ske Vil­fred til by­en - her an­gri­bes han først af en ban­de on­de stor­by- rot­ter, men slip­per væk og fi nder en stor nød­de­bu­tik. Den bru­ges som skal­ke­skjul af en fl ok svind­le­re, som er i færd med at gra­ve en tun­nel ind til ban­ken.

Og så er der el­lers dømt pa­ral­lel- kup af pen­ge og nød­der, og Vil­fred og Mak­ker sam­ar­bej­der med ban­dens mop­pe Put­te, som ly­strer den der be­sid­der dim­se- dut- fl øjten og spør­ger he­le ti­den: ’ Må jeg slik­ke dit fj æs nu?’.

Ven­skab og fæl­les­skab

I he­le vir­var­ret går det op for dy­re­ne, hvem de egent­li­ge skur­ke og hel­te er, da le­derVil­lys mot­to f. eks. er: ’ Min­dre mad be­ty­der me­re kon­trol’.

Den tem­po­fyld­te hi­sto­rie er sat i 1950er­ne og har et re­tro- look med donut- spi­sen­de og jysk­ta­len­de be­tjen­te. Ven­skab og fæl­les­skabs- te­ma­et er uni­ver­selt og det he­le en­der jo godt som for­ven­tet. Som Vil­fred kon­sta­te­rer til slut: ’ Man skal de­le li­vet, og fat­ter man det, så vil man må­ske op­da­ge, at der er en lil­le helt i os al­le’.

Ja, der er me­get fal­de på ha­len- ko­mik og prut­tejo­kes, og der er langt fra den­ne ca­na­disk- syd­kore­an­ske co- pro­duk­tion til DreamWor­ks’ og Pixar/ Dis­neys fi lm, men jeg var un­der­holdt, og det tror jeg og­så især de mind­ste vil væ­re, så en sjov, god fa­mi­lie­fi lm på en regn­fuld som­mer­dag.

Al­le dy­re­ne dan­ser selv­føl­ge­lig ’ Gang­nam Sty­le’ med en ani­me­ret ( syd­kore­ansk) PSY un­der rul­le­tekster­ne til sidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.