FOD­BOLD­PRO­FES­SOREN

Tom­my Tro­el­sen var et af de mest åben­ly­se ta­len­ter i dansk fod­bold i åre­ne før ind­fø­rel­sen af pro­fes­sio­na­lis­me

BT - - NAVNE - Jør­gen Lar­sen jln@ ber­ling­s­ke. dk

Lad os be­gyn­de med be­gyn­del­sen: Før­ste gang, un­der­teg­ne­de så mor­gen­da­gens fød­sel­ar, var 11. maj 1958.

Det kan si­ges med sik­ker­hed, for det var Kri­sti him­mel­fart­s­dag, og som næ­sten 11- årig hav­de jeg få­et lov til at ta­ge cyk­len til Idrætspar­ken for at hep­pe på mi­ne hel­te fra KB i po­kal­fi na­len mod Vej­le Bold­klub. Det var for­gæ­ves, jy­der­ne vandt 3- 2, og slu­kø­ret kør­te man hjem til aft ens­ma­den. Men trods alt en op­le­vel­se ri­ge­re: For Vej­le hav­de haft en spil­ler på hol­det, de fær­re­ste hav­de hørt om, men som med to må­l­gi­ven­de afl eve­rin­ger og et spil, så selv en kø­ben­hav­ner måt­te bø­je sig, var af­gø­ren­de for kam­pens ud­fald. 17 år var han og end­nu ik­ke fær­dig med fol­ke­sko­len, men fra den ene dag til den an­den var Tom­my Tro­el­sen et navn, he­le fold­bold­dan­mark bed mær­ke i. Af ham kun­ne man ven­te sig no­get ek­stra­or­di­nært, men først skul­le han ta­ge re­a­lek­sa­men.

Fik sølv ved OL

Fi­na­len var kun hans tien­de første­holdskamp, og selv hav­de han svært ved at føl­ge med i sprin­get fra Vej­les yng­lin­ge­hold til de­but på Alands­hol­det med mel­lem­sta­tio­ner på Y-, U- og B- lands­hol­det in­den for en pe­ri­o­de af blot 13 må­ne­der. Det er al­drig sket hver­ken før el­ler si­den. Men han var nu og­så ual­min­de­lig mod­by­de­lig at spil­le over­for, når han hav­de en af si­ne go­de da­ge, hu- sker én, som har prø­vet det man­ge gan­ge. For han hav­de øj­ne i nak­ken, og selv om han var dæk­ket op, kun­ne han plud­se­lig åb­ne mod­stan­de­rens for­svar og spil­le en med­spil­ler fri med en lang afl eve­ring. Han var in­nerwing, i dag vil­le man si­ge, at han hav­de 10er- rol­len.

Hans ev­ne til at læ­se spil­let og hans spar­ke­tek­nik var frem­ra­gen­de. Men no­gen ar­bejds­bi var han ik­ke, ta­ck­lin­ger og ho­ved­spil gik han i en stor bue udenom, og sandt at si­ge så fo­re­gik det i et adsta­digt tem­po, når han be­væ­ge­de sig rundt på ba­nen. Blot 16 A- land­skam­pe og en sølv­me­dal­je ved OL i 1960 blev det til i kar­ri­e­ren, der strak­te sig over ti år, og det kun­ne væ­re ble­vet til man­ge fl ere kam­pe og sand­syn­lig­vis og­så til et even­tyr i ud­lan­det. Men i lange pe­ri­o­der var han pla­get af et bentøj, som iføl­ge læ­ger­nes ud­sagn slet ik­ke eg­ne­de sig til fod­bold.

Blev an­sat i DR

I 1968 måt­te han eft er end­nu en ska­de læg­ge støv­ler­ne på hyl­den og fort­sæt­te kar­ri­e­ren som træ­ner. Det kun­ne for­e­nes med hans ar­bej­de som læ­rer, og som træ­ner for Ulands­hol­det sam­le­de han et kuld af un­ge spil­le­re med frem­ti­den for sig, Ar­ne­sen, Ler­by og Elkjær, for blot at næv­ne nog­le få.

Ved VM i 1978 hav­de DR for før­ste gang få­et den glim­ren­de idé at in­vi­te­re en mand ind i stu­di­et, som fak­tisk vid­ste no­get om, hvad der fo­re­gik på ba­nen. Tom­my Tro­el­sen kun­ne ana­ly­se­re spil­let uden at gø­re det til vi­den­skab, og så hav­de han i ud­præ­get grad skærmtække. Gæ­ste­o­p­træ­den blev kon­ver­te­ret til fast an­sæt­tel­se med Sport­slør­dag og en­gel­ske tip­skam­pe af blan­det kva­li­tet på pro­gram­met, men kry­dret med en over­fl od af hu­mor.

Fod­bold­pro­fes­soren kun­ne man spør­ge om alt, og da en se­er en­gang vil­le ken­de bag­grun­den for Sh­ef­fi eld Wed­nes­days mær­ke­li­ge navn, var for­kla­rin­gen li­ge­til:

» Det er for­di, de spil­ler med hø­je bol­de, og når de spar­ker den op i luf­ten om lør­da­gen, kom­mer den først ned igen om ons­da­gen. « Sagt med

TORS­DAG 9. JULI 2015 umi­sken­de­lig østjysk ac­cent og et glimt i øjet var det fak­tisk tæt på at væ­re sjovt.

Af anek­do­ter og per­son­li­ge erin­drin­ger fra et langt liv i spor­tens ver­den har han et bug­nen­de la­ger. Mun­tre be­mærk­nin­ger kom­mer som førs­te­gangs­afl eve­rin­ger, og det er vist al­drig sket, at no­gen har ke­det sig ved en sel­ska­be­lig sam­men­komst, hvor Tom­my Tro­el­sen har væ­ret til ste­de.

Eft er i man­ge år ha­ve bo­et på Fre­de­riks­berg fl yt­te­de han og hu­stru­en Jon­na for et halvt års tid si­den tilbage til barn­doms­by­en Vej­le for at væ­re i nær­he­den af børn, svi­ger­børn og bør­ne­børn.

Tom­my Tro­el­sen blev ef­ter sin ak­ti­ve kar­ri­e­re en af de bed­ste til at sæt­te ord på, hvad der fo­re­gik, når der var fod­bold i tv.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.