ZI­DA­NE UD­VI­SES I VM- FI­NA­LE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 9 år si­den 2006: Fo­to: Jo­hn Ma­cdou­gall / AFP

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har mas­ser af lun­te men me­get lidt dy­na­mit. Du har en fø­lel­se af at bli­ve brem­set, mod­ar­bej­det el­ler på an­den må­de be­græn­set. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har et langt stør­re be­hov for at sæt­te græn­ser end sæd­van­ligt. Du har og­så en stør­re lyst til at vil­le på­ta­ge dig me­re el­ler min­dre an­svar. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer di­ne tan­ker, så er der us­ag­te me­nin­ger og hold­nin­ger i luft en, som gør det svært for dig at tæn­ke klart. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Jo me­re du får hand­let i for­hold til di­ne eg­ne be­hov, jo bed­re vil da­gens resultater bli­ve for dig. Du op­da­ger, at no­get gam­melt kan bli­ve til nyt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er sær­lig fo­kus på kom­mu­ni­ka­tion. Der­for er det vig­tigt, at du får sagt det rig­ti­ge el­ler omvendt, ik­ke får sagt det for­ker­te, så træd var­somt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du har fød­der­ne på jor­den og end­da må­ske og­så hæn­der­ne i jor­den. Da­gen by­der på uden­dørs­op­le­vel­ser samt en god snak med en gam­mel ven. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Så læn­ge du ik­ke kan se sko­ven for ba­re træ­er, så er det in­gen god dag til hver­ken store el­ler vig­ti­ge be­slut­nin­ger. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du er sam­men med go­de ven­ner el­ler ny­der fa­mi­li­e­li­vet i stor ud­stræk­ning. Du har det godt med dig selv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

168). ( Svær 15). ( Mid­del 29). ( Nem

Den fran­ske su­per­stjer­ne bli­ver ud­vist i VM- fi­na­len mod Ita­li­en for at ha­ve nik­ket ita­li­en­ske Marco Mat­te­ra­zzi en skal­le - i bry­stet. Kam­pen var Zi­da­nes sid­ste på det fran­ske lands­hold, og Ita­li­en vandt fi­na­len ef­ter for­læn­get spil­le­tid og straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.