Magnus­sen på øn­ske­li­sten

Kevin Magnus­sen er et varmt navn hos fle­re For­mel 1- team li­ge nu

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - EF­TER­TRAG­TET Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: Grand Prix Pho­to

Det kan godt væ­re, at han ik­ke får fast kø­re­tid hos McLaren i den­ne sæ­son. Men Kevin Magnus­sens navn er på in­gen må­de ble­vet glemt hos an­dre For­mel 1- bos­ser rundt i fel­tet i ver­dens fi­ne­ste mo­tor­sport­s­klas­se.

Og det go­de ind­tryk fra dan­ske­rens før­ste sæ­son i For­mel 1 kan nu vi­se sig at bli­ve guld værd for Kevin Magnus­sen, hvis McLaren hel­ler ik­ke øn­sker at gø­re brug af dan­ske­ren i 2016.

BT er­fa­rer fra fle­re kil­der tæt på de im­pli­ce­re­de par­ter, at mindst to an­dre team i fel­tet har Kevin Magnus­sens navn stå­en­de øverst på de­res øn­ske­li­ste over kø­re­re til den kom­men­de sæ­son.

» Iføl­ge mi­ne op­lys­nin­ger er Kevin Magnus­sens navn sta­dig rig­tig godt i fel­tet, hvor fle­re godt kun­ne væ­re in­ter­es­se­re­de i ham, hvis chan­cen skul­le by­de sig. Sam­ti­dig er ’ Sil­ly Sea­son’ be­gyndt tid­ligt i år, og der­for kom­mer Kevin Magnus­sen hur­tigt i spil. Det gør han, for­di der re­elt kun er to kø­re­re, der li­ge nu står uden for For­mel 1, som er at­trak­ti­ve for de for­skel­li­ge team. Det er Kevin Magnus- sen og Stof­fel Van­do­or­ne, « vur­de­rer Jens Hansen.

McLaren ud­for­dret

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har Kevin Magnus­sen og hans ma­na­ge­ment i år ik­ke valgt at læg­ge al­le dan­ske­rens chan­cer for et fast sæ­de i hæn­der­ne på McLaren. Den tak­tik mis­lyk­ke­des før den­ne sæ­son, og der­for er det helt na­tur­ligt, at der sen­des fø­le­re ud for­skel­li­ge ste­der i For­mel 1- fel­tet.

Og skal man tro Jens Hansen, er Kevin Magnus­sens ik­ke nød­ven­dig­vis ble­vet min­dre at­trak­tiv af at væ­re re­ser­ve hos McLaren i år.

» Kevin Magnus­sen er fak­tisk me­re hot nu, end han var på sam­me tids­punkt sid­ste år. Hans nu­væ­ren­de si­tu­a­tion gør, at han nu er i spil hos an­dre team, hvor­i­mod alt for et år si­den ty­de­de på, at han skul­le fort­sæt­te hos McLaren. Da var det slet ik­ke et tema, at han kun­ne væ­re åben for an­det, « si­ger Jens Hansen.

Selv­om der er in­ter­es­se ude­fra, er det ik­ke utæn­ke­ligt, at Kevin Magnus­sens For­mel 1- frem­tid kan lig­ge hos McLaren al­le­re­de i 2016. Og det på trods af, at be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis i den­ne uge of­fi­ci­elt tog luf­ten ud af ryg­ter om, at McLaren kun­ne fin­de på, at byt­te Jen­son But­ton ud med Kevin Magnus­sen el­ler Stof­fel Van­do­or­ne ef­ter sæ­so­nen.

Den ud­mel­ding skal man ik­ke læg­ge så me­get i, vur­de­rer Jens Hansen.

» McLaren har så store ud­for­drin­ger på al­le fron­ter, at det at sæt­te ryg­ter i gang om nye kø­re­re til den kom­men­de sæ­son in­ter­nt i tea­met vil væ­re et selvmål af di­men­sio­ner. Det er et af de få ste­der, som de kan hol­de ro på li­ge nu, « fast­slår han.

Kevin Magnus­sen er et in­ter­es­sant navn for hold som Wil­li­ams, Lo­tus og For­ce In­dia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.