FUGLSANG I FLY­VER­SKJUL

Jakob Fuglsang var over­ho­ve­det ik­ke i snak­ke­hu­mør ef­ter Tour- eta­pen i går

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS - IK­KE ET PIP Las­se Vø­ge og Mads Kind­berg Ni­el­sen lavg@ sporten. dk ni­el@ sporten. dk Fo­to: Nils Meilvang

Si­den Asta­na- ma­na­ger Gu­i­sep­pe Mar­ti­nel­li i går mor­ges hvi­ske­de Ek­stra Bla­det i øret om en kom­men­de Jakob Fuglsang­for­læn­gel­se, har der væ­ret fuld­stæn­dig ra­di­o­tavs­hed hos det ka­sak­hi­ske hold.

Og helt usæd­van­ligt og me­get ulig de for­ri­ge Tour de Fran­ce­e­ta­per skynd­te al­le Asta­na­ho­ved­per­so­ner­ne sig ind i hold­bus­sen ef­ter gårs­da­gens eta­pe i Ami­ens.

Jakob Fuglsang

ryste­de ba­re på ho­ve­d­et og ile­de ind i den ly­se­blå hold­bus. Og her blev han, ind­til bus­sen - til de man­ge ven­ten­de dan­ske jour­na­li­sters ærg­rel­se - tøf­fe­de af­sted.

Hver­ken Mar­ti­nel­li el­ler team­boss Ale­xan­der Vi­nokou­rov var at se ved Asta­na­lej­ren.

Og hel­ler ik­ke Fuglsangs agent, Moreno Ni­co­let­ti, har væ­ret til at få i ta­le. Han har ik­ke be­sva­ret BTs opkald.

Iføl­ge Mar­ti­nel­li er Fuglsang og Asta­na ble­vet eni­ge om en to­årig for­læn­gel­se af den af­ta­le, der blev ind­gå­et i som­me­ren 2012.

» Det er de­fi­ni­tivt. Fuglsang bli­ver hos os. Han vil ger­ne bli­ve, Vi­nokou­rov ( team­boss, red.) vil ger­ne ha­ve ham, og jeg er lyk­ke­lig for at be­hol­de ham. Kon­trak­ten er ik­ke un­der­skre­vet, men af­ta­len er ind­gå­et, « ud­tal­te Mar­ti­nel­li til Ek­stra Bla­det.

Spe­ku­la­tion om nyt hold

Der har el­lers væ­ret spe­ku­le­ret hef­tigt i, om den 30- åri­ge dan­sker, der har stå­et i skyg­gen af ita­li­en­ske Vin­cen­zo Ni­ba­li på Asta­na- hol­det, vil­le sø­ge vi­de­re til et nyt hold ef­ter den­ne som­mer. I Tourkro­ge­ne bli­ver der hvi­sket om, at blandt an­det det ame­ri­kansk/ schweizi­ske BMChold og bri­ti­ske Team Sky har set sig lu­ne på Fuglsang.

Sil­ke­bor­gen­se­ren har ind­til vi­de­re ik­ke haft det Tour de Fran­ce, han – og man­ge an­dre – hav­de hå­bet på. Fuglsang, der har en sam­let sy­ven­de­plads som bed­ste Tour- re­sul­tat, mød­te iføl­ge sig selv op me­re fit og slank end tid­li­ge­re set. Men al­le­re­de på den ind­le­den­de en­kelt­start styr­te­de han og måt­te sli­de sig i mål med fle­re blø­de­n­de sår. Og da­gen ef­ter blev han og kap­ta­jn Ni­ba­li fan­get i si­de­vin­den og mi­ste­de dy­re­bar tid til de an­dre klas­se­ments­kø­re­re. Og på tirs­da­gens bro­sten­se­ta­pe måt­te han igen en tur i as­fal­ten.

Fuglsang lig­ger in­den da­gens eta­pe på en sam­let 23. plads - me­re end fi­re mi­nut­ter ef­ter den før­en­de ryt­ter, ty­ske To­ny Martin.

Jakob Fuglsang hav­de ik­ke me­get at si­ge om sin egen frem­tid ef­ter gårs­da­gens eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.