In­gen ny ski­de­bal­le fra Holm

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS - RO­LIG Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

Bri­an Holm kald­te det ’ et hi­sto­risk fuck- up’, da Mark Ca­ven­dish stop­pe­de med at spur­te med om sej­ren på 2. eta­pe af Tour de Fran­ce, men den dan­ske sport­s­di­rek­tør var no­get me­re ned­kø­let ef­ter gårs­da­gens eta­pe, hvor bri­ten blev num­mer tre i spur­ten ef­ter Pe­ter Sa­gan og vin­de­ren An­dré Greipel.

» Jeg ta­ger ne­der­la­get stille og ro­ligt. Det var en re­gu­lær spurt, som vi ba­re blev slå­et i, « lød det fra Bri­an Holm.

Mark Ca­ven­dish har end­nu ik­ke vun­det en eta­pe i årets Tour de Fran­ce, men den stær­ke sprin­ter kan sta­dig pra­le af at ha­ve 25 eta­pe­sej­re i det fran­ske løb. Der­for var den no­get så sej­r­svan­te sprin­ter hel­ler ik­ke glad ef­ter eta­pen.

Ik­ke be­gej­stret

» Mark ser jo ik­ke alt for be­gej­stret ud. Det skal han hel­ler ik­ke væ­re, når han li­ge er ble­vet slå­et i en spurt, men så­dan er cy­kel­løb. Vi må ba­re fort­sæt­te ar­bej­det, og så prø­ver vi igen i over­mor­gen ( i mor­gen, red.), « sag­de Bri­an Holm.

På trods af en bit­ter bri­te var der sta­dig grund til at væ­re til­fred­se i Etixx- Qui­ck­Step- bi­ler­ne. To­ny Martin for­sva­re­de den gu­le fø­rer­trø­je, og Bri­an Holm for­tal­te, at man hå­ber at kun­ne hol­de det så­dan til den før­ste hvi­le­dag, in­den det går løs i bjer­ge­ne i Py­re­næ­er­ne.

Sport­s­di­rek­tør Bri­an Holm tog gårs­da­gens ne­der­lag i spur­ten med op­hø­jet ro.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.