ET LØB MEL­LEM K

Man be­hø­ver ik­ke dvæ­le ved en ver­denskrig for at se et sår­et felt mi­ste gni­sten i mo­men­ter

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk STIL­LEZO­NE

Tv- billeder kan væ­re bed­ra­ge­ri­ske. Især eft er en lil­le stri­be da­ge, hvor Tour de Fran­ce har budt sig til med dir­ren­de dra­ma og me­dri­ven­de cy­kel­løb så det var til at se selv fra en ud­kigs­post på Mars el­ler derom­kring.

Fem­te eta­pe fra Ar­ras til Ami­ens lig­ne­de langt hen ad vej­en en fred­fyldt aff ære. Det æn­dre­de An­dré Greipels fi ne eta­pe­sejr for så vidt ik­ke på. Det var ik­ke på mål­stre­gen i Ami­ens, man for al­vor for­nem­me­de den stem­ning af brugt­hed, man­ge af ryt­ter­ne bå­de før og eft er eta­pe ud­strå­le­de som var det et tohjulet felt­la­za­ret.

Hvis man skal væ­re på­pas­se­lig med at blan­de sport og po­li­tik, skal man va­re sig yder­li­ge­re for at træk­ke ver­dens­hi­sto­ri­ske trau­mer ind i den sam­le­de kon­tekst. Selv om det bå­de var ak­tu­elt og nær­lig­gen­de, når nu fel­tet skul­le igen­nem det om­rå­de, hvor Sla­get ved Som­me ko­ste­de men­ne­ske­liv i et ufat­te­ligt og me­nings­løst om­fang.

Det au­stral­ske hold Ori­caGre­e­ned­ge stil­le­de til start i Ar­ras med sor­te sør­ge­bind for at min­des de 45.000

TORS­DAG 9. JULI 2015 lands­mænd, der un­der Før­ste Ver­denskrig mi­ste­de det dy­re­ba­re­ste, de be­sad på et fj er­nt kon­ti­nent. I et ter­ræn, hvor vidt­strak­te mar­ker og nøg­ne bak­ked­rag for 100 år si­den run­ge­de i en en­de­løs re­so­nans af ræd­sel, død og øde­læg­gel­se.

Ti­den læ­ger sår og land­ska­ber. Spor­tens nå­di­ge ver­den er og­så til for, at vi ik­ke skal dvæ­le for tungt ved ver­dens­hi­sto­ri­ens sor­te hul­ler. Vi skal for­stå at fi nde de spræk­ker, der la­der ly­set slip­pe ind. Selv på en juli­dag i Tour de Fran­ce, hvor him­len græder som pi­sket, og en­hver kan læg­ge sym­bol­vær­di i dét eft er eget sin­delag.

Al­le­re­de i ti­men før fel­tet blev sendt ud på de 189 km mod Ami­ens, var det til at se, hvor­for da­gen og­så kun­ne bli­ve et sært an­tik­li­maks.

Ved Lotto- Sou­dals bus var før­ste mand me­get læn­ge om at træ­de ud un­der mar­ki­sen, hvor de ni cyk­ler ven­te­de på de­res respek­ti­ve rid­de­re.

Adam Hansen trå­d­te si­de­læns ned ad trap­pen i si­ne hjem­me­de­sig­ne­de sko, be­svæ­ret og med an­sig­tet fortruk­ket i en smer­te, han el­lers er bed­re til at fortræn­ge end de fl este. Læ­de­re­de led­bånd i skul­de­ren og mas­siv as­fal­t­ek­sem bi­der grumt og dybt.

De før­ste da­ge i Tou­ren har budt på man­ge styrt, og ni ryt­te­re har al­le­re­de for­ladt lø­bet, mens an­dre kun hæn­ger på vced vil­jens kraft.

Fo­to: EPA/ Reu­ters/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.