KRIG OG FRED

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS -

TORS­DAG 9. JULI 2015 Se­ne­re kom el­lers så stål­sat­te Greg Hen­der­son hum­pen­de med sit bræk­ke­de ri­b­ben.

Luk­ket krop

Hold­kam­me­rat Lars Bak var en af de lyk­ke­ligt helskin­de­de på det bel­gi­ske hold, men og­så den dan­ske ve­te­ran skul­le san­de, at hver dag har sin egen lil­le mas­sa­kre, hvis man skal ud­tryk­ke det mor­bidt.

» Der var uhy­re man­ge styrt. Det stør­ste pro­blem var over­ho­ve­det at bli­ve på cyk­len de før­ste 50 km af eta­pen, « kon­sta­te­re­de Bak ef­ter at væ­re kom­met i mål til en kram­mer fra team- ma­na­ger Marc Ser­ge­ant.

» Den hårdeste dag, jeg no­gen­sin­de har haft i et cy­kel­løb. Min krop luk­ke­de ba­re ned ef­ter det styrt, jeg hav­de i går ( tirs­dag, red.). Min gen­nem­snit­puls var 115, og jeg kør­te al­lig­vel mig selv i bund he­le da­gen, « skrev Mo­vistars en­gel­ske ti­me­re­kord­s­æt­ter Alex Dow­sett.

Det mo­der­ne Tour de Fran­ce har en pris at be­ta­le for at vil­le ska­be un­der­hold­ning og spek­taku­læ­re etaper. Hvor lø­bet i den for­hen­væ­ren­de løbs­di­rek­tør Je­an- Ma­rie Le­blan­cs vel­magts­da­ge var en ind­le­den­de uge med fla­de og for­ud­si­ge­li­ge sprin- te­re­ta­per, får vi nu bro­sten, si­de­vind og land­skabs­mæs­si­ge mi­ne­fel­ter fra ru­te­plan­læg­ge­rens hånd. Det har sin pris. Og fel­tet sag­de far­vel til yder­li­ge­re tre ryt­te­re på fem­te eta­pe med fle­re på vip­pen til at ud­gå de kom­men­de da­ge.

Æg­ge­skal­ler

Alt i alt var dét, der alt­så kun­ne lig­ne forsigtig kør­sel på æg­ge­skal­ler alt an­det. Som ryt­ter­ne kom ind i se­kun­der og mi­nut­ter ef­ter at An­dré Greipel, Mark Ca­ven­dish, Pe­ter Sa­gan, og de an­dre fartra­ket­ter hav­de tømt tan­ken, stod det klart, at en umid­del­bart ’ be­gi­ven­heds­løs eta­pe’, kan væ­re alt an­det end det.

» Det var ba­re ek­stremt stres­sen­de he­le da­gen igen­nem. Regn af­læst af tør­vejr, blø­de ben og så styrt al­le veg­ne. Jeg tror jeg tal­te 20 på de før­ste 50 km. Man bli­ver træt i ho­ve­d­et af det, « er­klæ­re­de Mar­cel Sie­berg, som el­lers blev en ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver ved at hol­de eta­pe­vin­der Greipel i fi­na­le- tur­bu­len­sen, selv om ri­va­ler­ne fra Qui­ck­step sat­te sel­ve­ste To­ny Martin frem for at mart­re mod­stand­s­kraf­ten.

End­nu en gang måt­te Mark Ca­ven­dish alt­så se sig slå­et. Og i den­ne om­bæ­ring var det den 30- åri­ge bri­te selv, der mang­le­de bå­de det sid­ste ki­ck, men omvendt hel­ler ik­ke for­må­e­de at pla­ce­re sig med sam­me kirur­gi­ske skarp­hed som tid­li­ge­re set, selv om han fik as­si­stan­ce for det må­ske bed­ste kol­lek­tiv i di­sci­pli­nen.

Der lig­ger et styk­ke men­talt genop­byg­nings­ar­bej­de og ven­ter på Mark Ca­ven­dish, der frem til Tour de Fran­ce el­lers har haft så strå­len­de en sæ­son. Men selv­til­lid er en skrø­be­lig stør­rel­se uan­set hvem man er og hvad man har be­dre­vet.

Alt an­det er bed­ra­ge­risk. Som var det billeder på fjern­syn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.