Kom­men­tar Fuglsang bør væl­ge med hjer­tet

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Fo­to: Nils Meilvang

FOR EF­TER­HÅN­DEN EN del år si­den - i som­me­ren 2008 - tog Jakob Fuglsang et af­gø­ren­de skridt i sin kar­ri­e­re. Væk fra mo­un­tain­bi­ke og ud på lan­de­vej­en, hvor pen­ge­ne er stør­re og an­er­ken­del­sen af en an­den ka­li­ber. Især hvis man har ta­len­tet med sig

et var i ti­den li­ge eft er Mi­cha­el Ras­mus­sens kon­tro­ver­si­el­le og skam­ful­de fald fra den pie­destal, han hav­de kørt sig op på frem til Tour de Fran­ce 2007. Og Fuglsang, der på det tids­punkt oft e træ­ne­de med Ras­mus­sen, blev ud­råbt som et na­tur­ligt bud på en ny dansk Tour- helt.

Den nu 30- åri­ge sil­ke­bor­gen­sers klas­se er uomt­vi­ste­lig. Fuglsang har et væld af de kom­pe­ten­cer, en dyg­tig eta­pe­løbs­ryt­ter er la­vet af. Han kø­rer for­nuft ig en­kelt­start, han sid­der langt hen ad vej­en med blandt de bed­ste i bjer­ge­ne, han kan læ­se et løb og pla­ce­re sig selvsik­kert i et tæt­pak­ket felt. Og så er han for­bil­led­ligt ele­gant, hvad der i en­hver team- ma­na­gers øj­ne og­så er et stort plus. Her er en ve­lud­dan­net væd­de­lø­ber med or­den i værk­tøjskas­sen!

Det er de kva­li­te­ter, der har gjort Fuglsang til en respek­te­ret og godt be­talt luksus­hjæl­pe­ryt­ter. Han har væ­ret der for brød­re­ne Schleck, som han bå­de i år og sid­ste år var det, da Vin­cen­zo Ni­ba­li vandt Tour de Fran­ce. Med Fuglsang som en vig­tig brik især i den før­ste hek­ti­ske uge, hvor den ita­li­en­ske su­per­stjer­ne da og­så ro­ste sin dan­ske dra­bant igen og igen. NU STÅR JAKOB Fuglsang ved en skil­le­vej. Skal han fort­sæt­te hos øm­fi ndt­ligt om­strid­te Asta­na, el­ler skal han væl­ge hold som Etixx- Qui­ck­Step el­ler Team Sky, der og­så har budt sig til.

Øko­no­misk

er

næp­pe man­ge i stand til at mat­che Asta­na, Hvor Fuglsang iføl­ge på­li­de­li­ge kil­der tje­ner en årsløn på syv mio. kr., kø­rer på tred­je sæ­son og eft er­hån­den ken­der be­tin­gel­ser­ne og sta­ben. Men pen­ge er ik­ke alt i den­ne sam­men­hæng. Der er bå­de sport­s­li­ge og moral­ske over­vej­el­ser i at sø­ge mod et hold, hvor am­bi­tio­ner og at­mos­fæ­re går hånd i hånd. Hos Asta­na har do­ping­pro­ble­mer og dår­lig le­del­se skabt sin del af den ne­ga­ti­ve om­ta­le, når Ni­ba­li og kom­pag­ni ik­ke har eli­mi­ne­ret skid­tet med suc­ces­hi­sto­ri­ens al­tid virk­som­me me­di­ci­ne­ring.

Al­ter­na­ti­ver­ne er ik­ke uden for­be­hold hel­ler. Team Sky la­der sjæl­dent la­get un­der de­res stør­ste nav­ne få ret man­ge chan­cer for selv at træ­de i ka­rak­ter. Og ri­si­ko­en for at en­de som en af det bri­ti­ske stor­holds uni­for­me­re­de, men og­så let­te­re an­sigt­lø­se gar­de, lig­ger li­ge for.

Med Etixx- Qui­ck­Step er hi­sto­ri­en en an­den. Hos bel­gi­er­ne, hvor Bri­an Holm er sport­s­di­rek­tør, er hie­ra­ri­et al­drig ri­gidt. Man vin­der man­ge sej­re i sæ­so­nen, men har ik­ke no­gen tra­di­tion for eta­pe­løbs­ryt­te­re. Fak­tisk står det end­nu ly­sen­de klart, hvor­dan team- ma­na­ger Pa­tri­ck Le­fev­re for år tilbage spot­ten­de er­klæ­re­de sig fær­dig med ’ pseu­do- eta­pe­løbs-

TORS­DAG 9. JULI 2015 ryt­te­re’ eft er at ha­ve brændt mas­ser af skil­lin­ger af på nav­ne som José An­to­nio Pe­char­ro­man og lands­man­den Ju­an Mi­gu­el Merca­do. JAKOB FUGLSANG FORTJE­NER på in­gen må­de præ­di­ka­tet pseu­do. Men han er hel­ler ik­ke no­gen ny Tour de Fran­ce- vin­der. Fuglsang er god, men hø­rer ik­ke til på al­le­rø­ver­ste hyl­de. Det er skis­ma­et, bå­de for Fuglsang selv og for de hold, der skal fi nde plads til hans sta­digt le­ve­dyg­ti­ge am­bi­tio­ner.

Jeg tror ik­ke, vi har set det bed­ste fra Fuglsang end­nu. Han er bed­re end den sy­ven­de­plads i Tour de Fran­ce, han kør­te sig til for to år si­den.

Der­for skal han og­så væl­ge med hjer­tet frem for lom­me­reg­ne­ren.

Fuglsang er en sær­de­les respek­te­ret luksus- hjæl­pe­ryt­ter - han bør væl­ge sin cy­kel­frem­tid med hjer­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.