Trø­ste­præ­mie til Tou­rens uhel­dig­ste hold

Ori­ca- Gre­e­ned­ge har al­le­re­de mi­stet tre ryt­te­re og haft end­nu fl ere i as­fal­ten, men i går fi k Mi­cha­el Mat­t­hews et til­trængt pla­ster på sår­et

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS - UHELD PÅ UHELD Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

Da Mi­cha­el Mat­t­hews vak­le­de op i Ori­ca- Gre­ened­ges hold­bus eft er gårs­da­gens eta­pe, måt­te han helt for­slå­et og i ty de­lig smer­te klam­re sig til trap­pen i beg­ge si­der af det afl an­ge kø­re­tøj. Han hav­de ek­stremt ondt i ri­b­be­ne­ne.

Mi­cha­el Mat­t­hews styr­te­de og kom slemt til ska­de på eta­pen til Mur de Huy, men han kun­ne i det mind­ste glæ­de sig over at mod­ta­ge det rø­de rygnummer eft er eta­pen - pri­sen, der tra­di­tio­nelt gi­ves til den mest an­grebs­ivri­ge ryt­ter på en gi­ven eta­pe, men som og­så bru­ges som en slags fi gh­ter­po­kal. Og så kun­ne han selv­føl­ge­lig trø­ste sig med den med­føl­gen­de check på 5.000 eu­ro.

Sport­s­di­rek­tø­ren Mat­t­hew Whi­te har al­le­re­de sagt far­vel til Daryl Im­pey og Si­mon Ger­rans, der er ud­gå­et af årets Tour de Fran­ce, og i går kom mel­din­gen så om, at og­så Mi­cha­el Al­ba­si­ni måt­te træk­ke sig fra lø­bet. Så det var et - omend me­get lil­le - lys i mør­ket med pri­sen til au­stra­li­e­ren Mat­t­hews, der slet ik­ke øn­ske­de at sæt­te ord på si­ne fø­lel­ser.

Det gjor­de Mat­t­hew Whi­te til gen­gæld.

» Det var selv­føl­ge­lig spe­ci­elt for os og en dej­lig ge­stus, « sag­de Whi­te, der ik­ke men­te, at pri­sen som så­dan tje­ner som ek­stra mo­ti­va­tion for sin ska­de­de lands­mand.

» Du be­hø­ver ik­ke rig­tig mo­ti­ve­re ryt­ter­ne til at kø­re Tour de Fran­ce. De har kæm­pet hårdt for at kom­me her­til og gi­ver ik­ke ba­re så­dan op, « sag­de Mat­t­hew Whi­te.

Da­gens eta­pe lig­ger el­lers godt til Mi­cha­el Mat­t­hews, der gør det godt på etaper med min­dre stig­nin­ger - i dag ven­ter tre ka­te­go­ri 4- stig­nin­ger. Men au­stra­li­e­ren kan godt glem­me alt om at kø­re ef­ter eta­pe­sej­ren.

» Han har sta­dig vir­ke­lig store smer­ter. Så nu må vi ba­re se, hvad da­gen brin­ger, « lød det fra Whi­te.

Mi­cha­el Al­ba­si­ni, Pe­ter We­e­ning og Si­mon Ya­tes styr­te­de og­så på gårs­da­gens eta­pe, og med en tred­je­del af hol­det ude af Tour de Fran­ce kan der ik­ke gø­res man­ge ind­ven­din­ger imod, at Ori­caGre­e­ned­ge er Tou­rens uhel­dig­ste hold. Mi­cha­el Mat­t­hews tril­ler i mål ef­ter den on­de eta­pe mandag til Huy, som gjor­de stort ind­hug i fel­tet. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.