GRÆNSEOVERS

Lars Bak fryg­ter, at do­ping­myn­dig­he­der­ne i frem­ti­den vil over­dri­ve bru­gen af nat­li­ge do­ping­test. An­ti Do­ping Dan­mark ma­ner til ro

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - NAT­TE- TEST Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

Du stræk­ker ar­me­ne over ho­ve­d­et og la­ver hånd­kys til de hund­re­de­vis af til­sku­e­re, der til­jub­ler dig, idet du kø­rer ale­ne over mål­stre­gen. Din drøm for­lø­ber frem­ra­gen­de li­ge til, at du våg­ner brat ved dørklok­kens ved­va­ren­de rin­gen.

Uden for dø­ren står to per­so­ner, som vil ha­ve dig til at tis­se i et glas. De er fra do­ping­myn­dig­he­der­ne og vil te­ste, om du har dopet dig.

Si­den 1. ja­nu­ar har do­pin­ga­gen­tu­rer­ne haft mu­lig­hed for at te­ste for ulov­lig­he­der om nat­ten med ind­fø­rel­sen af WA­DAs ( det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, red.) ny­e­ste ko­de, og det er der­med en vir­ke­lig­hed, som idræts­u­dø­ve­re, her­un­der cy­kel­ryt­te­re, må leve med i frem­ti­den.

Lars Bak er­ken­der, at hvis det er så­dan et re­la­tivt dra­stiskt skridt, der skal til, før do­ping­myn­dig­he­der­ne ef­fek­tivt kan be­kæm­pe ulov­lig­he­der­ne, så er det så­dan, det må væ­re.

Men Lotto- Sou­dal- man­den hå­ber ik­ke, at do­ping­myn­dig­he­der­ne vil over­dri­ve det nye vå­ben, med min­dre der er en styr­ket mi­stan­ke om urent trav.

» Som cy­kel­ryt­ter læg­ger man sig fladt ned og har ik­ke rig­tig no­gen ret­tig­he­der. Men på en må­de er det at gå over stre­gen. Og det går jo imod en sport­s­mands døgn­ryt­me, « si­ger Lars Bak,

Hil­ses vel­kom­men

CADF, der er den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on UCIs an­tido­pin­ga­gen­tur, har al­le­re­de gen­nem­ført de før­ste test om nat­ten op til Tour de Fran­ce.

Iføl­ge Mi­cha­el Ask, di­rek­tør i An­ti Do­ping Dan­mark, hø­rer agen­tu­rer­ne, at cy­kel­ryt­te­re ud­nyt­ter tids­rum­met i nat­te­ti­mer­ne til at ta­ge små do­ser af det for­bud­te blod­præ­pa­rat epo - så­kaldt kon­klu­de­re­de for ny­ligt i en rap­port på næ­sten 100 si­der, at sporten i dag er re­ne­re, end den var i ’ gam­le da­ge’.

Og i fel­tet i da­gens Tour de Fran­ce er ryt­te­re og le­de­re ge­ne­relt po­si­ti­ve over for do­ping­test om nat­ten.

Nød­ven­digt

Den hol­land­ske ryt­ter Lou­is Me­intjes, der sam­men med Lars Bak del­ta­ger i ver­dens stør­ste cy­kel­løb, er enig i, at det godt kan væ­re græn­se­over­skri­den­de at bli­ve for­styr­ret i sin nat­te­søvn.

» Men omvendt, så er de ( do­ping­myn­dig­he­der­ne, red.) nødt til at gø­re det, hvis det hjæl­per med at få en ren cy­kel­sport, « si­ger Lou­is Me­intjes, der kø­rer for det afri­kan­ske hold MTN- Qhu­be­ka.

I 2012 er­kend­te den nu­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør for Ori­ca- Gre­e­ned­ge, Mat­t­hew Whi­te, at ha­ve dopet sig i sin tid som hjæl­pe­ryt­ter for Lan­ce Arm­strong i de­res fæl­les tid på US Postal, og Whi­te ser og­så ger­ne test om nat­ten.

» Hvor­for ik­ke gø­re det, hvis det kan væ­re med til at be­kæm­pe pro­ble­met? Hvis de gør det or­dent­ligt, så kan jeg ik­ke se, at det er får ind­fly­del­se på ryt­ter­nes pri­vat­liv, « si­ger Mat­t­hew Whi­te.

I Tour de Fran­ce er det de fran­ske do­ping­myn­dig­he­der AFLD, der på veg­ne af UCI te­ster ryt­ter­ne. I AFLDs reg­ler er det ik­ke til­ladt at fo­re­ta­ge prø­ver før fra klok­ken 06.00 om mor­ge­nen. Der­med er det alt­så ulov­ligt at udføre nat­te­test un­der som­me­rens Tour.

BT har ret­tet hen­ven­del­se til AFLD for at hø­re, om or­ga­ni­sa­tio­nen på sigt kan fo­re­stil­le sig af ind­fø­re do­ping­test om nat­ten, men an­tido­pingor­ga­ni­sa­tio­nen er ik­ke vendt tilbage ved avi­sens de­ad­li­ne.

TORS­DAG 9. JULI 2015

Lars Bak er­ken­der, at det kan væ­re nød­ven­digt at te­ste om nat­ten, men sy­nes og­så, at det er bå­de græn­se­over­skri­den­de og ir­ri­te­ren­de.

Fo­to: AFP/ Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.