’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - Lars Bak

Som cy­kel­ryt­ter læg­ger man sig fladt ned og har ik­ke rig­tig no­gen ret­tig­he­der. Men på en må­de er det at gå over stre­gen. Og det går jo imod en sport­s­mands døgn­ryt­me

mi­kro­do­se­ring. Men for­di do­ser­ne er mini­ma­le, vil det væ­re nær­mest umu­ligt at spo­re det i en test om da­gen, og der­for sty­rer de på­gæl­den­de ryt­te­re uden om do­ping­be­kæm­per­nes sø­ge­lys og straf­fe.

An­ti Do­ping Dan­mark har end­nu ik­ke te­stet cy­kel­ryt­te­re el­ler no­gen an­dre at­le­ter om nat­ten, men Mi­cha­el Ask hil­ser mu­lig­he­den vel­kom­men.

Det vir­ker dra­stisk at ban­ke ryt­te­re op midt om nat­ten. Er man ik­ke nødt til at ta­ge hen­syn til en sport­s­u­dø­vers re­sti­tu­tion og pri­vat­liv?

» Når vi - an­ti- do­ping­myn­dig­he­der­ne ver­den over - hø­rer, at tids­rum­met i nat­te­ti­mer­ne bli­ver ud­nyt­tet, er vi og­så nødt til at kun­ne te­ste i den pe­ri­o­de. Men det er vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at der skal væ­re en stærk mi­stan­ke, som WA­DA for­mu­le­rer det, før vi for­styr­rer no­gen midt om nat­ten, « si­ger Mi­cha­el Ask.

Cy­kel­spor­ten har i man­ge år kæm­pet med do­ping­pro­ble­mer. In­den for de se­ne­ste fle­re år har utal­li­ge ryt­te­re, her­un­der dan­ske Bjar­ne Ri­is, er­kendt at ha­ve dopet sig i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re i 1990’ er­ne, og i man­ge år har spor­tens ima­ge væ­ret slidt ef­ter utal­li­ge do­pings­a­ger.

An­ti Do­ping Dan­mark og Dan­marks Idræts­for­bund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.