SKRI­DEN­DE DET SKRI­VER ADD OM NAT­TE­TEST

BT - - DANMARKS TOUR-AVIS -

TORS­DAG 9. JULI 2015

AN­TI DO­PING DAN­MARK ( ADD) FREM­LAG­DE

23. ju­ni en rap­port om do­ping i cy­kel­spor­ten i åre­ne 1998 til 2015, som er ud­ar­bej­det i sam­ar­bej­de med Dan­marks Idræts­for­bund. Un­der rap­por­tens an­be­fa­lin­ger kom­mer ADD ind på nat­te­test på si­de 83: ’ Jeg ved, hvad Ri­is har for­talt mig. Man be­hø­ver i øv­rigt ik­ke en hvi­le­dag for at kun­ne ta­ge bloddo­ping un­der Tou­ren. Man kan blot ta­ge det om nat­ten,’ for­kla­rer Ha­milt­on.

På si­de 58 og 59 skri­ver ADD føl­gen­de:

» Un­der­sø­gel­ses­grup­pen kan dog kon­sta­te­re, at whe­rea­bout­ssy­ste­met, som det har set ud ind­til 1. ja­nu­ar 2015, har ’ fre­det’ udø­ve­ren i tids­rum­met fra kl. 23 til 06, alt­så 7 ti­mer, hvil­ket kan be­ty de, at der mu­lig­vis kan væ­re til­stræk­ke­lig med tid til, at en min­dre do­sis epo ik­ke vil kun­ne af­slø­res i ana­ly­sen om mor­ge­nen. «

» An­tido­pingor­ga­ni­sa­tio­ner gør brug af mu­lig­he­den for at gen­nem­fø­re do­ping­kon­trol om nat­ten ved be­grun­det mi­stan­ke om do­ping­brug, bl. a. for at be­kæm­pe an­ven­del­se af mi­kro­do­ser af do­ping. « » For at imø­de­gå det­te har WA­DA i for­bin­del­se med 2015- ver­sio­nen af WA­DA ko­dek­set og den in­ter­na­tio­na­le stan­dard for prø­ve­tag­ning og eft er­forsk­ning spe­ci­fi ce­ret, at an­tido­pingor­ga­ni­sa­tio­ner som ho­ved­re­gel skal gen­nem­fø­re do­ping­kon­trol i tids­rum­met kl. 06- 23, men at der godt kan te­stes i nat­te­ti­mer­ne, så­fremt der er be­grun­det mi­stan­ke om, at den på­gæl­den­de udø­ver do­per sig, jfr. kom­men­ta­ren til WADC 2015 art. 5.2. Det er eft er un­der­sø­gel­ses­grup­pens op­fat­tel­se vig­tigt, at den­ne be­stem­mel­se bli­ver ta­get i brug i re­le­van­te til­fæl­de. «

På si­de 27 i rap­por­ten for­kla­rer den tid­li­ge­re Bjar­ne Ri­is- ryt­ter Ty­ler Ha­milt­on, hvor­dan dan­ske­ren i sin tid som ejer af Team CSC for­tal­te om do­ping­brug om nat­ten:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.