’ Jeg måt­te tøm­me bril­ler­ne for tå­rer’

Je­a­net­te Ot­te­sen ser tilbage på det me­nings­lø­se over­fald, der ram­te hen­de og kæ­re­sten blot få uger før det kom­men­de VM

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

Det er ba­re 18 da­ge si­den, Je­a­net­te Ot­te­sen blev umo­ti­ve­ret over­fal­det på åben ga­de på Øster­bro i København. Svøm­me­ren var sam­men med sin kæ­re­ste, Marc Loug­hran, i bil på Øster­bro­ga­de, da en mand an­greb dem og til­del­te Loug­hran fle­re spark og slag. Ot­te­sens kæ­re­ste fik slem­me ska­der i an­sig­tet, mens svøm­me­ren selv bræk­ke­de en fin­ger un­der det cho­ke­ren­de op­trin.

I dag er Je­an­net­te Ot­te­sen så småt vi­de­re fra over­fal­det. Så godt som man nu en­gang kan væ­re på ba­re knap tre uger. Ot­te­sen svøm­mer stæv­ner igen, og tid­li­ge­re på ugen vandt hun DM- guld ved et mester­skab, hun i før­ste om­gang hav­de meldt fra til på grund af over­fal­det. Ot­te­sen er tilbage i kon­kur­ren­ce, men tan­ker­ne kred­ser sta­dig om­kring det ufor­stå­e­li­ge an­greb.

» Nu kan vi se tilbage på det. Det var no­get shit, at det ske­te, men vi har det godt. Det kun­ne ha­ve væ­ret vær­re, « si­ger Je­a­net­te Ot­te­sen.

Al­li­ge­vel er hun på­vir­ket af over­fal­det. Bå­de i pri­vat­li­vet og un­der træ­nin­gen i bas­si­net i Bel­la­høj, hvor den før­ste tid ef­ter over­fal­det var præ­get af gråd og be­græn­set ud­syn bag svøm­me­bril­ler­ne.

» De før­ste par da­ge måt­te jeg fle­re gan­ge tøm­me bril­ler­ne for tå­rer. Men nu prø­ver jeg at bru­ge over­fal­det til at af­re­a­ge­re, « for­tæl­ler Ot­te­sen.

» De før­ste par uger var det lidt af et hul at væ­re i. Men jeg har så man­ge go­de men­ne­sker om­kring mig. Der er så man­ge træ­ne­re, svøm­me­re og fa­mi­lie og ven­ner, der har væ­ret med til at hi­ve bå­de mig og Marco op af det hul. Det har væ­ret fan­ta­stisk så me­get hjælp, vi har få­et, « fort­sæt­ter hun.

En fin­ger på VM- gul­det

Èn ting er de psy­ki­ske mén – no­get an­det de fy­si­ske. Selv om Je­a­net­te Ot­te­sen svøm­mer stæv­ner igen, ge­ne­rer den bræk­ke­de fin­ger i bas­si­net.

» Læ­ger­ne sag­de, jeg ik­ke måt­te træ­ne i tre uger, og at min fin­ger ik­ke er fuldt funk­tions­dyg­tig før om seks må­ne­der. Nu har jeg al­drig prø­vet at bræk­ke no­get før, men jeg sy­nes, det ly­der vildt, « for­kla­rer Ot­te­sen.

Fru­stra­tio­ner­ne er ek­stra store på grund af, hvad der ven­ter om ba­re tre uger, når VM svøm­mes i gang i den rus­si­ske by Ka­zan. Her vil­le Je­a­net­te Ot­te­sen un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der væ­re kan­di­dat til op til fle­re guld­me­dal­jer, men den bræk­ke­de fin­ger har sendt for­vent­nin­ger­ne en tur ned un­der kl­or­van­dets over­fla­de.

» Li­ge nu er det lidt svært og hårdt at svøm­me med en bræk­ket fin­ger. Men hvis jeg kom­mer oven­på, og min fin­ger når at he­le 100 pro­cent, kan det godt væ­re, jeg kan væ­re med i kam­pen. Men jeg tør ik­ke hå­be på no­get. Mi­ne am­bi­tio­ner er lidt ned­sat, ef­ter det er sket. Men det be­ty­der ik­ke, at jeg ik­ke kæm­per for det og ik­ke træ­ner ef­ter det. For det gør jeg. Hver dag har jeg et mål om at bli­ve så klar som over­ho­ve­det mu­ligt. Så hå­ber jeg ba­re, at jeg når helt derop, « si­ger Ot­te­sen, der dog tror til­pas me­get på sig selv til ik­ke at druk­ne guld­drøm­me­ne helt.

» Jeg tror, jeg kan nå at bli­ve klar. Det kan godt væ­re, jeg ik­ke når min ful­de styr­ke, men jeg skal nok bli­ve klar, « si­ger hun.

Je­a­net­te Ot­te­sen stil­ler til VM op i di­sci­pli­ner­ne 50 me­ter but­ter­fly, 100 me­ter but­ter­fly, 50 me­ter fri og 4x100 me­ter med­ley, hvor det dan­ske hold er ver­dens­me­ster på kort­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.