Lot­te Fri­is er ble­vet ’ hjem­løs’ i USA

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - BO­LIG­PRO­BLE­MER Sø­ren Paaske spa@ sporten. dk

Selv­om hun er en af de me­re frem­træ­den­de dan­ske sport­s­stjer­ner og til­hø­rer den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te i svøm­ning, slås Lot­te Fri­is med øko­no­mi­ske pro­ble­mer i sin hver­dag i USA.

Det for­kla­rer den dan­ske svøm­mer og tid­li­ge­re Vild med dans- del­ta­ger i det nyheds­brev, hun send­te ud i går. Her for­tæl­ler Lot­te Fri­is, som bor i Bal­ti­mo­re, hvor hun træ­ner med nog­le af ver­dens bed­ste svøm­me­re, om de før­ste må­ne­der af 2015, der med hen­des eg­ne ord har væ­ret svæ­re.

» Tilbage i Bal­ti­mo­re hav­de jeg travlt. Da Ida, en af mi­ne hold­kam­me­ra­ter, stop­pe­de og flyt­te­de ud af vo­res hus, hav­de Al­li­son og jeg i marts be­slut­tet at op­si­ge le­je­kon­trak­ten på hu­set, vi hav­de sim­pelt­hen ik­ke råd til at be­ta­le hus­lej­en, når vi kun var to. I be­gyn­del­sen tog jeg det ro­ligt, for jeg vil ba­re le­je en bil­lig et- væ­rel­ses lej­lig­hed, men det vi­ste sig, at for­di jeg ik­ke har per­ma­nent visum, kun­ne jeg ik­ke le­je no­get, « skri­ver Fri­is og fort­sæt­ter:

» Den 15. maj stod jeg ’ hjem­løs’ på ga­den med to kuf­fer­ter, re­sten af min ba­ga­ge og mi­ne møb­ler var op- ma­ga­si­ne­ret. Hel­dig­vis har jeg en dej­lig ve­nin­de, den man­gedob­bel­te pa­ra­lym­pi­ske guld­me­dal­je­vin­der Jes­si­ca Long, som til­bød, at jeg kun­ne flyt­te ind hos hen­de og hen­des roo­mie i de­res lej­lig­hed. Jeg har ik­ke mit eget væ­rel­se, men vi har det godt og su­per hyg­ge­ligt. No­gen va­rig løs­ning er det ik­ke, « skri­ver den dan­ske svøm­mer.

Fortrøst­nings­fuld

Selv­om bo­lig­si­tu­a­tio­nen ik­ke umid­del­bart vir­ker som en op­ti­mal op­takt frem mod VM i rus­si­ske Ka­zan i au­gust, er Lot­te Fri­is fortrøst­nings­fuld og tror på go­de resultater.

» Jeg fø­ler, min form er ved at væ­re, hvor den skal væ­re, så nu mang­ler jeg ba­re, at det he­le, in­klu­siv ned­trap­nin­gen, går op i en hø­je­re en­hed frem mod star­ten i Ka­zan. Jeg er ik­ke i tvivl om, at kon­kur­ren­cen vil væ­re hård, men jeg vil kæm­pe for at nå mi­ne mål, og så hå­ber jeg, det ræk­ker til me­dal­je, « skri­ver Fri­is, som stil­ler op på 400, 800 og 1.500 me­ter fri.

Lot­te Fri­is træ­ner i øje­blik­ket i USA, men ta­ger 16. juli i træ­nings­lejr i Kro­a­tien sam­men med de an­dre dan­ske VM- del­ta­ge­re.

VM i Ka­zan i Rusland be­gyn­der 2. au­gust.

Midt un­der for­be­re­del­ser­ne til VM må Lot­te Fri­is bøv­le med bo­lig­pro­ble­mer i Bal­ti­mo­re. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.