HAD ER FORVAND

Se­re­na Wil­li­ams og Ma­ria Sha­ra­pova mø­des i se­mi­fi­na­len i Wim­b­ledon. Bå

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - DU­EL idskov@ sporten. dk SE­RE­NA WIL­LI­AMS VS. MA­RIA SHA­RA­POVA 19. april 1987 i Rusland 2/ 35 35.971.334 dol­lar

Vi skru­er ti­den to år tilbage.

Før Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen i som­me­ren 2013 ud­kæm­per Se­re­na Wil­li­ams og Ma­ria Sha­ra­pova en dra­be­lig, ver­bal fight med den bul­gar­ske ten­nis­spil­ler Gri­gor Di­mi­trov som midt­punkt.

I et in­ter­view i Rol­ling Sto­ne Ma­ga­zi­ne ka­rak­te­ri­se­rer Se­re­na Wil­li­ams sin eks­kæ­re­ste som ’ fy­ren med det sor­te hjer­te’, og straks ef­ter sva­rer Ma­ria Sha­ra­pova, der sta­dig dan­ner par med Gri­gor Di­mi­trov, igen.

» Hvis hun ( Se­re­na Wil­li­ams, red.) vil ta­le om per­son­li­ge ting, skul­le hun må­ske ta­le om sit eget for­hold og sin egen kæ­re­ste, som var gift, og som nu skal skil­les og har børn, « si­ger Ma­ria Sha­ra­pova med hen­vis­ning til Se­re­na Wil­li­ams’ fran­ske træ­ner og for­mode­de kæ­re­ste, Pa­tri­ck Mou­ra­tog­lou.

Tal­te ik­ke med hin­an­den

Ef­ter­føl­gen­de tal­te de to ver­dens­stjer­ner ik­ke med hin­an­den i et par år.

Men ef­ter­hån­den som ti­den er gå­et, er det ha­de­ful­de for­hold ble­vet for­vand­let til et langt me­re respekt­fuldt.

Det kom til ud­tryk tirs­dag, hvor Se­re­na Wil­li­ams og Ma­ria Sha­ra­pova ef­ter vund­ne kvart­fi­na­ler over hen­holds­vis Vi­cto­ria Aza­renka og Co­co Van­deweg­he beg­ge blev spurgt om, hvad de for­ven­ter af da­gens ind­byr­des se­mi­fi­na­le- du­el på Wim­b­ledons le­gen­da­ri­ske Cen­tre Court

» Jeg har ik­ke mødt Se­re­na i Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen, si­den jeg vandt fi­na­len over hen­de i 2004. Det er for mig en stor kamp. Se­re­na er en af ten­nis­spor­tens stør­ste pro­fi­ler no­gen­sin­de, « sag­de Ma­ria Sha­ra­pova.

Se­re­na Wil­li­ams var li­ge så ven­lig i sin om­ta­le af sin kom­men­de mod­stan­der.

» Jeg el­sker at spil­le mod Ma­ria. Hun brin­ger det bed­ste frem i mig. Men jeg sy­nes og­så, at jeg brin­ger det bed­ste frem i hen­de. Den fi­na­le, vi spil­le­de mod hin­an­den tid­li­ge­re i år ved Au­stra­li­an Open, var vi­dun­der­lig. Før kam­pen fø­ler jeg in­tet men-

DEN 33- ÅRI­GE AME­RI­KA­NER

fem år yn­gre rus­ser 17- 2

MA­RIA SHA­RA­POVA HAR

ik­ke be­sej­ret Se­re­na Wil­li­ams si­den fi­na­len ved WTA Cham­pions­hips i 2004

har mødt hin­an­den to gan­ge tid­li­ge­re på græs­un­der­lag – i Wim­b­ledon- fi­na­len 2004, hvor Ma­ria Sha­ra­pova vandt og i OL- fi­na­len 2012, hvor Se­re­na Wil­li­ams vandt

var i fi­na­len ved Au­stra­li­an Open i år,

DE TO SPIL­LE­RE

SE­NE­STE IND­BYR­DES MØ­DE

hvor Se­re­na Wil­li­ams vandt talt pres. I fjor røg vi beg­ge tid­ligt ud af Wim­b­ledon. Nu mø­des vi i se­mi­fi­na­len. Vi er gla­de og vil ny­de du­el­len, « sag­de Se­re­na Wil­li­ams.

Den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler Ti­ne Scheu­er- Lar­sen, der er i Wim­b­ledon som TV3 Sports eks­pert­kom­men­ta­tor, ser frem til kam­pen.

» Se­re­na er fa­vo­rit. Kan hun spil­le på sam­me hø­je ni­veau som i den frem­ra­gen­de kamp mod Aza­renka, vil hun væ­re urør­lig. Men me­get kom­mer til at af­hæn­ge af, hvor­dan Ma­ria Sha­ra­pova ser­ver. Hidtil i tur­ne­rin­gen har hun la­vet et hav af dob­belt­fejl. Kan hun få mini­me­ret an­tal­let af dis­se, kan hun må­ske over­ra­ske, « si­ger hun.

Lang pe­ri­o­de uden du­el

Sta­ti­stik­ken un­der­byg­ger Scheu­er- Lar­sens vur­de­ring.

Se­re­na Wil­li­ams har i 19 ind­byr­des op­gør mod Ma­ria Sha­ra­pova vun­det 17 gan­ge, og man skal helt tilbage til WTA Tour Cham­pions­hips- fi­na­len i 2004 for at fin­de rus­se­rens se­ne­ste sejr.

Der var dog en lang pe­ri­o­de, hvor de ik­ke du­el­le­re­de mod hin­an­den.

Mens Se­re­na Wil­li­ams har væ­ret pla­get af så­vel blod­prop som en al­vor­lig fod­ska­de, har Ma­ria Sha­ra­pova dø­jet med skul­de­ren.

Pro­ble­mer­ne kan dog ik­ke af­læ­ses på de to spil­le­res respek­ti­ve bank­kon­ti.

Sjovt nok er det Ma­ria Sha­ra­pova, der iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die Spor­te­o­lo­gy, har den hø­je­ste årsløn, selv­om hun kun er pla­ce­ret som num­mer fi­re på ver­dens­rang­li­sten.

Sha­ra­pova har star- qu­a­li­ty

Ti­ne De se­ne­ste 12 må­ne­der har hun an­gi­ve­lig tjent in­tet min­dre end 24,4 mio. dol­lar i vund­ne pen­ge­præ­mi­er og lu­kra­ti­ve sponsoraf­ta­ler. Til sam­men­lig­ning har ver­dens- et­te­ren Se­re­na Wil­li­ams ’ kun’ ind­kas­se­ret 22 mio. dol­lar.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ame­ri­kan­ske agent, Jo­hn To­bi­as, gi­ver den­ne for­kla­ring:

» Sha­ra­pova har star- qu­a­li­ty. Det har Se­re­na og­så. Men rus­se­ren har væ­ret dyg­ti­ge­re til at ind­gå nog­le fan­ta­sti­ske sponsoraf­ta­ler. «

I Wim­b­ledons an­den da­mesing­le- se­mi­fi­na­le mø­des Ag­nieszka Radwanska og Gar­bi­ne Mu­guruza.

fø­rer den ind­byr­des sta­ti­stik mod den

Fo­to: AFP

MA­RIA SHA­RA­POVA FØDT: WTA- TIT­LER ( I ÅR/ I ALT): PRÆ­MIESUM SI­DEN PROF- DE­BUT:

WIM­B­LEDON- STA­TI­STIK:

46 sej­re og 11 ne­der­lag ( vandt tur­ne­rin­gen i 2004)

TORS­DAG 9. JULI 2015

Tho­mas Idskov i Lon­don

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.