Vi kan ik­ke æn­dre grund­skyl­den nu

BT - - NYHEDER -

Kon­ser­va­ti­ve vil be­sin­de sig, « si­ger fi nans­mi­ni­ste­ren i en skrift lig kom­men­tar.

Be­kym­re­de bo­li­ge­je­re

Aft alen mel­lem KL og re­ge­rin­gen blev ind­gå­et i sid­ste uge, men akt­styk­ket skal en­de­ligt god­ken­des ved en af­stem­ning i Fol­ke­tin­get i dag. Li­ge nu ser det ud til, at re­ge­rin­gen ik­ke får aft alen stemt igen­nem, for­di De Kon­ser­va­ti­ve tru­er med at træk­ke si­ne stem­mer på grund af pas­sa­gen om grund­skyl­den.

Det for­bløff er Claus Hjort Fre­de­rik­sen, der kan bli­ve tun­get til at la­ve en helt ny af­ta­le med kom­mu­ner­ne, hvis han ik­ke kan sam­le fl er­tal ved da­gens af­stem­ning:

» Jeg har grund­læg­gen­de for­stå­el­se for, hvis nog­le bo­li­ge­je­re er be­kym­re­de for en even­tu­elt sti­gen­de grund­skyld. Men den må­de, vi re­gu­le­rer grund­la­get for grund­skyl­den, føl­ger me­ka­nisk den skat­te­lov­giv­ning, som blev ved­ta­get for over ti år si­den - og­så af De Kon­ser­va­ti­ve. Den lov skal jeg na­tur­lig­vis over­hol­de, og den kan kun æn­dres, hvis der er 90 man­da­ter bag et nyt lov­for­slag. Des­u­den skal par­ti­er­ne kun­ne fi nde fi nan­si­e­rin­gen, og det er ik­ke bil­ligt, « si­ger han.

Man­ge kom­mu­ner er li­ge nu i gang med at plan­læg­ge de­res bud­get­ter for 2016, og hvis aft alen mel­lem KL og re­ge­rin­gen ry­ger, skal der fast­sæt­tes en ny aft ale for ram­mer­ne for kom­mu­ner­nes øko­no­mi.

Le­der si­de 4

IN­GEN STØT­TE Når re­ge­rin­gen i dag skal ha­ve god­kendt sin øko­no­mi­aft ale med kom­mu­ner­ne i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg, bli­ver det uden støt­te fra De Kon­ser­va­ti­ve. Trods tid­li­ge­re mel­din­ger om det mod­sat­te sag­de fi nansord­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen ( K) i går, at par­ti­et vil stem­me imod - og der­med tvin­ge Ven­stre- re­ge­rin­gen til at fi nde op­bak­ning i rød blok.

» Vi vil ik­ke stem­me for sti­gen­de bo­ligskat­ter. Vi skyl­der bo­li­ge­jer­ne, at de kan ha­ve ro i ma­ven og sik­ker­hed for, at skat­ter­ne ik­ke sti­ger. Der­for stem­mer vi ik­ke for den her kom­mu­ne­aft ale, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

I sid­ste uge vil­le de ger­ne

Fre­dag i sid­ste uge med­del­te fi nansord­fø­re­ren el­lers, at De Kon­ser­va­ti­ve støt­te­de aft alen:

» For det før­ste for­di vi al­tid vil bak­ke op om fri­vil­li­ge af­ta­ler mel­lem re­ge­rin­gen og kom­mu­ner­ne - og for det an­det for­di vi sy­nes, det er godt, at der kom­mer en om­pri­o­ri­te­rings­pul­je, så man må­l­ret­tet kan sat­se på de ting, som be­ty­der no­get for vo­res sam­fund: Sund­hed, æl­dre - og for vo­res ved­kom­men­de skat­teog af­gift slet­tel­ser, « sag­de Bri­an Mik­kel­sen den­gang.

Når hold­nin­gen er æn­dret, er det med øje for, at den kom­mu­na­le grund­skyld iføl­ge aft alen kan sti­ge med 6,6 pct. for nog­le bo­li­ge­jer­ne næ­ste år. Og i Bri­an Mik­kel­sens op­tik er det ik­ke for­kert at blan­de dis­kus­sio­nen om grund­skyld ind i kom­mu­ne­aft alen.

» Nej, for det er jo af­gø­ren­de for os, at man som bo­li­ge­jer ik­ke plud­se­lig får en reg­ning, som man ik­ke hav­de for­ven­tet at få, når der nu er et bor­ger­ligt fl er­tal. « BNB

» Jeg går ger­ne i di­a­log, for det er et re­le­vant em­ne. Men det skal væ­re i for­bin­del­se med en fi­nans­lo­vs­pro­ces, for uden pen­ge og uden man­da­ter er det her blot en ren pa­ra­de­mel­ding, « si­ger fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Fo­to: Bax Lind­hardt

For Bri­an Mik­kel­sen og De Kon­ser­va­ti­ve er det af­gø­ren­de, at man som bo­li­ge­jer ik­ke plud­se­lig får en reg­ning, som man ik­ke hav­de for­ven­tet at få, når der nu er et bor­ger­ligt fler­tal. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.