Støj­berg vandt du­el

BT - - DEBAT - In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg. Fo­to: Keld Navn­toft IN­GER STØJ­BERG Nø­de­bo BØRN OG FE­RIE Skær­bæk

Jan Flodin

I sin kom­men­tar 9. juli an­ty­der Jarl Cor­dua, at In­ger Støj­berg dum­me­de sig i de­bat­ten med Martin Kras­nik i ’ De­ad­li­ne’. Min op­fat­tel­se af sam­me in­ter­view var, at Kras­nik frem­stod in­kom­pe­tent, og at de på­stå­e­de eks­pertud­ta­lel­ser blev an­vendt langt ud over, hvad der er dæk­ning for.

For selv­føl­ge­lig be­ty­der øko­no­mi­en no­get. El­ler tror Cor­dua og rød blok, at hvis vi hæ­ver den må­ned­li­ge bi­stand til 50.000 sam­ti­dig med, at vi gi­ver et an­komst­tilskud pr. asylan­sø­ger på 1 mio. eu­ro, så vil der al­li­ge­vel ik­ke kom­me fl ere asylan­sø­ge­re?

Jeg tror, at og­så på det­te punkt har ’ pri­sen’ be­tyd­ning – men selv­føl­ge­lig har en lil­le pris­æn­dring kun en lil­le be­tyd­ning fuld­stæn­dig som i al­le an­dre øko­no­mi­ske valg. Og det var det syns­punkt, Støj­berg for­sva­re­de med jysk kæk­hed, mens Kras­niks go­de for­be­re­del­se gjor­de, at han tram­pe­de rundt i det sam­me spørgs­mål for at få det svar, som re­dak­tio­nen hav­de de­fi ne­ret som suc­ceskri­te­ri­et – uden at få det.

Lis­beth Fed­der­sen

Jeg læ­ste i ons­da­gens BT de­bat­ten om, hvor­vidt børn har ret til fe­rie med fa­mi­li­en el­ler ej. Nu kan jeg slet ik­ke for­stå, at der ik­ke er fe­ri­e­reg­ler for børn. Jeg gad nok se den voks­ne, der ik­ke kun­ne hol­de fe­rie. Selv ar­bejds­lø­se har krav på fe­rie, men ik­ke børn.

Som gam­mel pæ­da­gog har jeg og­så mødt de børn, der ik­ke holdt fe­rie med for­æl­dre­ne, for­di de hav­de brug for fred. Det bur­de væ­re så­dan, at i hvert fald fi re uger om året var in­sti­tu­tions­fri for bør­ne­ne. De har vir­ke­lig brug for at hol­de fri. Det er så op til for­æl­dre­ne at ’ un­der­hol­de’ bør­ne­ne. Det kun­ne jo væ­re, de li­ge­frem nød det. Der skal væ­re væ­sent­li­ge pæ­da­go­gi­ske grun­de til at hol­de børn i in­sti­tu­tion. Fred til for­æl­dre­ne er ik­ke nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.