Løk­ke skal man ik­ke un­der­vur­de­re

ME­NER

BT - - DEBAT -

Tæl til 90. Så­dan ly­der den nye Ven­stre- re­ge­rings le­ver­e­gel num­mer ét. Med blot 34 V- man­da­ter til rå­dig­hed er stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke på kon­stant jagt eft er fl er­tal for sin po­li­tik. I dag, hvor re­ge­rin­gen sø­ger at få aft alen om kom­mu­ner­nes øko­no­mi på plads i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg, bli­ver tæl- til- 90- reg­len ak­ti­ve­ret. DE KON­SER­VA­TI­VE TRU­ER med at brin­ge re­ge­rin­gen i min­dre­tal, for­di øko­no­mi­aft alen rum­mer stig­nin­ger i grund­skyl­den. Kam­pen mod stig­nin­ger i den for­kætre­de bo­ligskat er en mær­kesag for De Kon­ser­va­ti­ve, der nu ud­nyt­ter mu­lig­he­den for at pud­se pro­fi len. Det er det lil­le par­ti med blot seks man­da­ter på tin­ge vel undt. Hvis De Kon- ser­va­ti­ves stål­sat­te af­vis­ning hol­der, er re­ge­rin­gen nødt til at hen­te sit fl er­tal i rød blok, hvor De Ra­di­ka­le i går kræ­ve­de ’ in­drøm­mel­ser’ for at red­de re­ge­rin­gen.

Det ak­tu­el­le dra­ma er et ek­sem­pel på, at Løk­ke- re­ge­rin­gen in­tet får foræ­ren­de. Det er dog sam­ti­dig værd at be­mær­ke, at re­ge­rin­gen al­le­re­de har de­mon­stre­ret sin ev­ne til at ind­gå al­li­an­cer med par­ti­er uden for blå blok. Næp­pe hav­de mi­ni­stre­ne skyl­let bob­ler­ne hos Dron­nin­gen ned, før en aft ale om bo­li­gjob- ord­nin­gen med bl. a. SF og Al­ter­na­ti­vet var på plads. I DAG SKAL fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen sik­re de 90 man­da­ter bag kom­mu­ne­aft alen, og han ta­ler om, at han er vil­lig til di­a­log, godt nok ik­ke nu, men i for­bin­del­se med fi nans­lo­ven. Det er i så­dan­ne si­tu­a­tio­ner, at mi­ni­stre­ne skal vi­se de­res du­e­lig­hed. Ev­nen til at ma­nøv­re­re kre­a­tivt på kryds og tværs i Fol­ke­tin­get, vil­lig­he­den til at le­ve­re nød­ven­di­ge in­drøm­mel­ser på ret­te tid bli­ver af­gø­ren­de for re­ge­rin­gens ilt­til­før­sel. Man skal ik­ke un­der­vur­de­re Løk­ke og hans mi­ni­ster­hold, der tæl­ler en ræk­ke er­far­ne kræft er, når det gæl­der net­op dis­se di­sci­pli­ner. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.