ATEI­STER TRU­ER RE­LI­GIONS­FRI­HED ’’

BT - - DEBAT -

Forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen har i den for­løb­ne tid væ­ret ud­sat for et off ent­ligt stormvejr af rang, for­di han ik­ke læg­ger skjul på, at han er et tro­en­de men­ne­ske. Det­te er af di­ver­se over­fl adi­ske jour­na­li­ster og mi­li­tan­te atei­ster ble­vet ud­lagt som om, han er ved at gø­re op med evo­lu­tions­te­o­ri og Darwi­nis­me, og han bli­ver nær­mest frem­stil­let som til­hæn­ger af de­sig­ner­te­o­ri­en el­ler kre­a­tio­nis­me. Det er en helt for­kert ud­læg­ning af det, Es­ben Lun­de Lar­sen har sagt og ment, og jeg har en mi­stan­ke om, at det­te i vir­ke­lig­he­den hand­ler om ren og skær uvi­den­hed el­ler jag­ten på den sen­sa­tio­nel­le hi­sto­rie. Es­ben Lun­de Lar­sen al­le­re­de har sagt, er der på den ene si­de en vi­den­ska­be­lig for­kla­ring på, hvor men­ne­sket kom­mer fra, og på den an­den si­de en te­o­lo­gisk for­tæl­ling, som går ud på at gi­ve me­ning og for­kla­re, hvor­dan men­ne­sker le­ver med hin­an­den. Det er for mig ga­li­ma­ti­as at for­vand­le den hold­ning til no­get, der har med kre­a­tio­nis­me at gø­re, og det vi­ser, at de folk, der la­ver den sam­men­hæng, hver­ken har for­stå­et, hvad den nor­ma­le dan­ske krist­ne tro er, el­ler hvad kre­a­tio­nis­me går ud på. KRE­A­TIO­NIS­ME OP­STOD krist­ne fun­da­men­ta­li­sti­ske kred­se i 1920er­nes USA, hvor man tror på Bi­be­lens ska­bel­ses­be­ret­ning or­dret. Der fi ndes sta­dig til­hæn­ge­re af den­ne op­fat­tel­se blandt den kir­ke­li­ge høj­re­fl øj i USA, men i Dan­mark er den ska­bel­se­s­tro ik­ke ud­bredt. Lek­tor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Mi­che­al Böss har un­der­stre­get, at den nor­ma­le hold­ning blandt krist­ne i Dan­mark er, at de­res tro på ver­dens og li­vets ska­ber er for­e­ne­lig med et vi­den­ska­be­ligt ver­dens­bil­le­de. Det er præ­cis den hold­ning forsk­nings­mi­ni­ste­ren gi­ver ud­tryk for – in­tet an­det.

INa­ser Kha­der, DET HAR VÆ­RET dis­ku­te­ret si­de op og si­de ned, hvad re­li­gio­nens rolle bør væ­re i det off ent­li­ge rum. I Dan­mark har vi en klar ad­skil­lel­se af re­li­gion og po­li­tik, men vi er sam­ti­dig nødt til at er­ken­de, at tro­en de se­ne­re år er kom­met til at spil­le en stør­re rolle i po­li­tik i form af det moral- og vær­di­sæt, som for­skel­li­ge po­li­ti­ke­re re­præ­sen­te­rer. Det ser jeg på in­gen må­de som et pro­blem, så læn­ge de re­li­gi­øse ar­gu­men­ter ik­ke har ve­to­ret i den po­li­ti­ske de­bat. Vi har re­li­gions­fri­hed i Dan­mark, hvil­ket be­ty­der at po­li­ti­ke­re og­så har lov til at væ­re re­li­gi­øse. DE­MO­KRA­TI ER EF­TER min me­ning den bed­ste af al­le sty­re­for­mer, men den kom­mer til kort, når man skal for­hol­de sig til li­vets store ån­de­li­ge spørgs­mål. Den kan ik­ke gi­ve trøst i li­vets svæ­re stun­der el­ler me­ning med til­væ­rel­sen. At tro på en ska­ber er ik­ke det sam­me som at tro på myter. Off ent­lig­he­dens re­li­gions­for­skræk­kel­se er ude af pro­por­tio­ner, og det er på ti­de, at og­så atei­ster er­ken­der, at man som mo­der­ne men­ne­ske kan skel­ne mel­lem vi­den­skab og tro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.