Ven­stre skri­ver i re­ge­rings­grund­la­get, at Dan­mark er et kri­stent land. Er det nød­ven­digt?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.55 STA­TEN SKAL SAM­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.07 KRI­STEN KUL­TU­RARV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.03 RE­LI­GION ER PER­SON­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.26

Nej,

po­li­tik og re­li­gion skal ik­ke blan­des sam­men

Ja, det var da på ti­de

5.216 stem­mer på bt. dk

EN DEL AF DANSK KUL­TUR

Rik­ke Ma­rie Hansen

Kri­sten­dom­men er en del af det dan­ske sam­fund og vo­res stats­re­li­gion iføl­ge grund­loven. Der­u­d­over er kri­sten­dom­men en del af den dan­ske kul­tur, som vi har haft i man­ge år.

Ale­xan­der Kü­ster

Rik­ke, sy­nes du helt op­rig­tigt, at vo­res stat, som skal sam­le he­le vo­res sam­fund, der be­står af tro­en­de samt ik­ke- tro­en­de, skal sam­men­blan­de og an­er­ken­de en be­stemt sam­ling af myter og over­tro kal­det ’ kri­sten­dom­men’?

Jør­gen Al­lan Ol­sen

Ja, selv­føl­ge­lig. De gør jo det sam­me i Mel­le­mø­sten. Der er der jo og­så su­veræ­ne re­li­gio­ner. Man kan hel­ler ik­ke fl yg­te fra is­lam i et land og så få den ind­ført i et nyt. Dan­mark er et kri­stent land med en kri­sten kul­tu­rarv, og det skal der ik­ke æn­dres på.

Mat­hi­as Re­kve

Jeg er døbt og kon­fi rme­ret, men re­li­gion er en helt sub­jek­tiv sag. Re­li­gion er no­get, der fo­re­går in­den i mig, og det er fuld­stæn­dig lat­ter­ligt, at vo­res land skal ha­ve en re­li­gion, når re­li­gion er fuld­stæn­dig op til den en­kel­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.